Gå til innhold Globalmeny Forsiden
kvernsjoen_host_2013

Utvalg for utmarkssaker 14.01.2021 - PS 02/21 Retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Verdal kommune

Saksbehandler : Mads Forsell

Arkivref : 2019/1658 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Utvalg for utmarkssaker 14.01.2021 2/21

 

Kommunedirektørens innstilling:
Retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Verdal kommune vedtas.

Vedlegg:

 1. Forslag til retningslinjer for behandling av motorferdselssaker i Verdal kommune
 2. Høring Verdal fjellstyre
 3. Høring Blålysetatene
 4. Høring Værdalsbruket AS
 5. Høring Naturvernforbundet
 6. Høring hytteeiere

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Utvalg for utmarkssaker vedtok i PS 29/20 å sende forslag til retningslinjer for behandling av motorferdsdelsaker i Verdal kommune ut på ny høring etter endring i forskrift om motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Forslaget har tidligere vært ute på høring, men dette var før forskriftsendringen ble vedtatt, slik at man mente at de nye endringene burde tas inn og forslaget ble vedtatt sendt ut på høring på nytt.

De som har sendt inn høringssvar er:

 • Verdalsgrønningen hytteeierforening, Kverndalen hytteeierforening og eiere av enkelte andre frittliggende hytter i Verdal kommune
 • Naturvernforbundet
 • Blålysetatene i Verdal (Politi/brann/helse)
 • Verdal Fjellstyre
 • Værdalsbruket AS

 
 
Kort oppsummert går høringssvarene ut på:

Hytteeierforeningene m. fl. har laget en liste med begrunnelser for hvorfor de mener det er nødvendig at hytteeiere får benytte egen snøscooter til transport av bagasje og utstyr.

 1. Leiekjøringsordningen fungerer ikke tilstrekkelig. Da særlig hvor det er stor avstand fra vei til hytte. De opplever at tilgjengelighet og fleksibilitet hos leiekjørerne ikke dekker behovet til hytteeierne, og at leiekjørerordningen med det begrenser deres mulighet til å benytte hytta som normalt gjennom hele året.
 2. HMS. Pga. dårlig mobildekning må en langt fra hytta for å få mobilsignal. Dersom det oppstår personskade, vil man raskere få hjelp dersom man kan kjøre til dekning mot å gå.
 3. Sikkerhet. De forventer som alle andre at vi skal ha anledning til å samle hele familien på hytta. For å kunne ha med små barn og eldre, vil en tilgjengelig snøscooter være nødvendig for tilfredsstillende sikkerhet.
 4. Samfunnsberedskap. De har opplevd at deres nærvær har avhjulpet andre fra potensielt vanskelige/farlige situasjoner, og at de ligger samfunnsberedskap i at hytteeierne har egne snøscootere stående ved hytta.
 5. Det er allerede etablert traséer for snøscootertransport i deres områder, og ved at hytteeierne får benytte egen snøscooter vil motorferdsel reduseres med at man slipper at leiekjører skal kjøre tur/retur to ganger.
 6. Ved bruk av helikopter i forbindelse med godkjent byggesøknad mener de at teksten i retningslinjene endres til «Transport med helikopter av materialer og utstyr i henhold til godkjent byggeløyve kan innvilges i perioden 15.07.-01.04.»

 

I tillegg mener de at man skal fjerne punktet om prøveperiode for forskriftens § 5 bokstav c, da de mener dette er problematisk da de ikke vet hvilket regelverk som gjelder etter prøveordningen utløper.

Naturvernforbundet har valgt å avgrense innspillet til det som gjelder snøscooterkjøring. De påpeker at oppstykking av leveområder er en av de største truslene mot sårbare arter, og at selv små forstyrrelser ved hekke- og beiteplasser for enkelte arter kan være kritisk. De skriver at hyppigheten av ulovlig kjøring med snøscooter i Verdal har økt betraktelig de siste årene, og at dette neppe blir noe mindre problem om alle som eier en hytte kan få lov til å kjøre til og fra hytta så mye de ønsker. Til sammenligning innebærer leiekjøring at nødvendig transport blir ivaretatt av profesjonelle. At antallet snøscootere i utmarka begrenses, til glede for dyrelivet og friluftsfolk som er ute for å nyte fred og ro i nature. I tillegg påpeker de at det kan bli økt bruk av store bilder og tilhengere som vil legge press på økt areal til parkering, noe som i seg selv kan ha negativ effekt på natur og miljø.

Blålysetatene ser positivt på de foreslåtte retningslinjene, og at tilstedeværelse av hytteeiere med egen snøscooter øker samfunnsberedskapen, og at beredskapen i fjellet vinterstid styrkes ved at Verdal kommune gir hytteeierne tillatelse til å benytte egen snøscooter for transport til egen hytte.

Verdal Fjellstyre mener at ervervsmessig kjøring må prioriteres og beholdes som før, de mener ordningen med ervervsløyver er en godt innarbeidet og godt fungerende ordning. Fjellstyrets syn er at avstandsgrensa fra veg til hytte på minimum 2,5 km for å benytte egen snøscooter fortsatt bør gjelde. De mener prøveperiode ikke bør overstige 2 år, og at dispensasjon gitt av kommunen kun bør gjelde for en sesong av gangen. Fjellstyret er generelt mot liberalisering av regler for snøscooterkjøring. De tror det vil medføre økt ulovlig kjøring, og ble mere ressurskrevende og vanskelig å kontrollere. I tillegg er økt kjøring uønska fra reindrifta.

Værdalsbruket AS påpeker at det er viktig at det benyttes eller etableres faste traséer, og at disse bør godkjennes av grunneier for å unngå grunneiers behandling av hver enkelt søknad, og at traséene bør kratfestes og merkes permanent. De anser dette som viktig for å kunne føre kontroll med kjøringen, og samtidig begrense området som blir berørt av kjøringen. Videre mener de at det i kapittel 6 bør inntas et punkt som omhandler § 6, slik at man kan dekke behovet for kjøring for de som leier hytter dersom det ikke finnes tilfredsstillende muligheter for å leie transport. I tillegg mener de at det i kapittel 3 om bruk av luftfartøy bør inntas at Værdalsbruket kan få tillatelse til å benytte helikopter til transport av bagasje og utstyr i forbindelse med utleie av tilrettelagt jakt, da dette tidligere har vært med i retningslinjene.

Høringssvarene ligger vedlagt.

Motorisert ferdsel i utmark reguleres gjennom:

 • Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
 • Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag
 • T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977
 • Rundskriv T-6/09 Om endringer i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og islagte vassdrag

 

Videre skal det for hver enkelt søknad om motorferdsel i utmark gjøres en vurdering i henhold til §§ 8-12 i lov om naturmangfold.

Litt om motorferdsellovverket:
§ 1 Formålet med denne loven er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdsel i utmark og vassdrag med sikt på å verne om naturmiljøet og fremme trivsel.

I lovens forarbeid framgår det at naturmiljø skal forstås i videste forstand og omfatter både naturlandskap med mark, planteliv og dyreliv og andre miljøverdier som ren luft, rent vann, landskap, stillhet og ro. Formuleringen «fremme trivsel» innebærer at loven også tar sikte på å tilgodese rekreasjonsverdier, friluftsliv og naturopplevelser (Rundskriv T-1/96, kap. 3.1). § 2 definerer virkeområde for loven, det vil si forklarer hva loven angir som utmark.

Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt (jf. § 3), med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven. Det vil si loven regulerer hvilke type motorferdsel i utmark som har direkte hjemmel, og hvilke typer motorferdsel i utmark som kan reguleres gjennom kommunale forskrifter samt forhold til luftfartøy (§§ 4-6).

§ 10 i loven omhandler forhold til grunneier og motorferdsel. Loven innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom.

Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag angir hvilke formål i tillegg til lovens § 4 som har direkte hjemmel til motorferdsel i utmark, og hvilke formål det kan gis dispensasjon for gjennom søknad til kommunen.

Kommunen har i sin saksbehandling av søknader om motorferdsel ansvar for å begrense motorferdsel i utmark til et minimum, ivareta natur og fremme trivsel. Kommunen har plikt til å veilede søkere i regelverket, og informere om krav til søknad. Kommunens plikt omfatter også behandling av søknader om dispensasjon fra det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark og vassdrag i henhold til regelverket.

De kommunale retningslinjene for Verdal kommune som finnes i dag ble vedtatt i 2006, og har behov for å gjennomgås og behandles på nytt.

Målet med kommunale retningslinjer er å informere om gjeldende regelverk for motorferdsel i utmark i kommunen.

Kommunale retningslinjer kan ikke gå utover det nasjonale lovverket. Det vil si at de kommunale retningslinjene ikke kan åpne for dispensasjoner som dagens lovverk ikke tillater. Kommunale retningslinjer, kan derimot «stramme inn» i henhold til dagens lovverk, eller presisere hvordan kommunen håndterer gjeldende paragraf så sant det ikke medfører økt motorisert ferdsel i utmark.

Vurdering: 
Forslaget til retningslinjer tar for seg generell informasjon om lovverket og dets intensjon og regulering av motorferdsel i utmark. Videre tar den for seg de paragrafene i forskrift om lov som det etter søknad kan gis dispensasjon til motorferdsel i utmark. Målet med retningslinjene er å synliggjøre hva som er tillatt, hva det kan gis dispensasjon til og i hvilket omfang. Videre hva som er kravet til søknad med tanke på informasjon, vedlegg og tid for/til behandling, noe som kan føre til en raskere og mer effektiv saksbehandling.

Etter høringsrunden har vi valgt å endre punktet i kapittel 3 om transport med helikopter i forbindelse med godkjent byggeløyve fra «Transport med helikopter av materialer og utstyr i henhold til godkjent byggeløyve kan innvilges dersom den strengt tatt er nødvendig ut fra vekt, størrelse, omfang, gjøremål, avstand, markdekke i perioden 15.07-01.04.» til «transport med helikopter av materialer og utstyr i henhold til godkjent byggetillatelse kan innvilges i perioden 15.07.-01.04.» Dette er fordi at bruk av helikopter til dette formålet er skånsomt for naturen og medfører lite forstyrrelser, og ingen skader på terrenget. I tillegg har vi valgt å ta inn punkt om flyvning i forbindelse med utleier av hytter for Værdalsbruket da dette har vært en tidligere praksis som har fungert godt.
I kapittel 6.3 har vi valgt å delvis imøtekomme Fjellstyrets ønske om å senke varigheten for prøveperioden for kjøring til hytter. Vi har valgt å sette denne til 3 år. Begrunnelsen for dette er at en prøveperiode på 5 år er lang tid, og at 3 år anses som tilstrekkelig for å høste de erfaringer som trengs for å gjøre en evaluering av de nye retningslinjene, mens 2 år kan bli litt snau tid. En evaluering av retningslinjene bør gjøres så fort som mulig når prøveperioden er utgått.
Vi har også lagt inn et nytt punkt som er kap. 6.8. Dette punktet imøtekommer Værdalsbrukets ønske om å kunne tillate kjøring for leiere av hytter dersom det ikke finner tilstrekkelige muligheter for å leie transport.

Administrasjonen mener at vedlagte forslag til retningslinjer ivaretar lov om motorferdsels formål om å ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen, og at retningslinjene tar høyde for å ivareta lokale forhold og innbyggerne i kommunens behov for motorferdsel i utmark.  

  
   Til toppen av siden

Publisert: 14.08.2013 08:00 Sist endret: 12.01.2021 14:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS