Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Omsorgstjenester

AMBULERENDE VAKTMESTER     Til toppen av siden
Hjemmevaktmester
Kommunen har ikke ambulerende vaktmestertjeneste innenfor omsorg.

 
DAGAKTIVITETSTILBUD
     Til toppen av siden
Dagopphold / Dagsenter
ARKEN arbeid og aktivisering.
Tilbud om aktivisering for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Åpent mandag – fredag
Tlf: 474 86 412

Omsorg og velferd har dagaktivitetstilbud til hjemmeboende eldre og institusjonsbeboere.
 
For nærmere informasjon om tilbudet:

  • Aktivitør Verdal Bo- og behandlingssenter telefon 477 90 296

 

Dagaktivitetstilbud for demente - se mer informasjon under demensomsorg.

 Se opplysninger om egenandeler for dagaktivitetstilbud (inkl. transport) her.
  
Søknadsskjema for tjenester innen omsorg og velferd finner du her.
 

EGENBETALING     Til toppen av siden
Se oversikt over egenbetaling for pleie- og omsorgstjenester her.

Betalingsfritak / Betalingsreduksjon
Det er mulig å søke kommunen om betalingsfritak / betalingsreduksjon, og det er også adgang til å klage på fastsettelsen av egenbetalingen - se regler om klage i Pasient- og brukerrettighetsloven.

 
HJEMMETJENESTER / HJEMMEHJELP / HJEMMESYKEPLEIE / PRAKTISK BISTAND
     Til toppen av siden
Informasjon om tjenestene / tjenestebeskrivelse finner du her.
 
Hjemmetjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Informasjon om tjenestene / tjenestebeskrivelse finner du her

Psykiatrisk hjemmesykepleie
Se opplysninger om psykisk helsevern under Psykisk helse på tema Helse.
Psykiatritjenesten er fra 01.01.2010 organisert som en integrert del av hjemmetjenesten i kommunen (i perioden 2007 - 2009 var tjenesten organisert i NAV).

Kontaktinformasjon:
Adresse :
Hjemmetjenesten
Ørmelen bo- og helsetun
Gamle Ferjeveg 2
7653 Verdal

Trenger du kontakt med hjemmetjenesten?

  Hjemmetjenesten Verdal kommune har innført telefontid. 

  •  Hjemmetjenesten Sentrum tlf: 92600514  
Telefontid på dagtid i ukedagene 09:00-13:00 
Kveld natt: 15.30 - 08.00
Døgnåpen i helgene
  •  Hjemmetjenesten Vuku tlf: 97732312  
Telefontid på dagtid i ukedagene:  fra 10-11 og fra 13- 15.30 
Kveld natt: 15.30 - 07.30
Døgnåpen i helgene


Om det oppstår akutt behov for bistand må det ringes 113, eller Legevakt 116 117 Trygghetsalarm brukes som vanlig. 

 
Hjemmetjenesten har stort sett planlagte og avtalte besøk, og vi minner om at endringer i avtaler må gjøres i god tid og senest dagen i forveien.  

 

Ledere:

Sentrum distrikt   - avdelingsleder med fagansvar Grethe Bremseth

Sentrum distrikt   - avdelingsleder med personalansvar Ann-Kristin Solem

Vuku distrikt    -  avdelingsleder Svein Sandsæter 

Frisklivssentralen - avdelingsleder Frode Grevskott

Rus og psykisk helse - avdelingsleder Elisabeth Fossum

 

 
INDIVIDUELL PLAN     Til toppen av siden
Kommunen har plikt til å utarbeide individuelle planer for personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester. Staten har tilsvarande plikt for pasienter med behov for spesialisthelsetenester.

Informasjon om arbeidet med ansvarsgrupper og individuelle planer i Verdal kommune, samt lovhjemler, retningslionjer og skjemaer til bruk i arbeidet finner du på egen side for indiviuell plan.
 
 
KORTTIDSOPPHOLD     Til toppen av siden
Korttidsopphold er definert som opphold i institusjon inntil 60 døgn.

Søknad om korttidsopphold gjøres på søknadsskjema som du finner her.

Informasjon om egenbetaling for korttidsopphold.
  
Akuttplass

Verdal kommune har ikke akuttplasser.

Avlastningsopphold
Formålet med å gi avlastningsopphold er å redusere belastningen i pårørendes omsorgsoppgaver. Tilbudet gis i tidsbegrensede perioder.

Avlastningsopphold i institusjon er gratis.
Det søkes på søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester.

Rehabiliteringsopphold
Formålet med rehabiliteringsopphold i institusjon er opptrening etter skade eller sykdom. Tilbudet gis ved Verdal Bo- og behandlingssenter og innvilges i tidsbegrensede perioder.

Det søkes på søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester.

Informasjon om egenbetaling for korttidsopphold.

Vurderingsopphold
Verdal kommune benytter ikke vurderingsopphold.

 
MATOMBRINGING     Til toppen av siden
Kommunen har sentralkjøkken som er lokalisert til Verdal Bo- og behandlingssenter. Herfra leveres det mat både til institusjoner og hjemmeboende. For hjemmeboende kjøres varm mat og tørrmat ut daglig.

Se oversikt over betalingssatser for matombringing her.
Søknad om tjenester innen omsorg og velferd finner du her.

 
PASIENT- OG BRUKEROMBUD      Til toppen av siden
Pasient- og brukerombudets nettside.
Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag.

 
RUSTILTAK     Til toppen av siden
Se informasjon under Psykisk helse, Rustiltak
 
 
TRYGGHETSALARM     Til toppen av siden
Kommunens ordning for trygghetsalarmer styres av hjemmetjenesten. 
Kontakt Servicekontoret tlf. 74 04 82 00 eller
forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester tlf. 489 97 371. 

 

KOORDINATOR FOR ALVORLIG SYKE (TIDL. KREFTKOORDINATOR) Til toppen av siden

Verdal kommune har koordinator for alvorlig syke som skal bidra til å skape helhet og sammenheng, samt bedre trygghet og livskvalitet for alvorlig syke pasienter og deres pårørende.
Bistand fra koordinator for alvorlig syke er et lavterskeltilbud som ikke krever vedtak.

  • Er et tilbud til mennesker med alvorlig sykdom i kommunen
  • Gi råd og veiledning til pasienter og pårørende i alle aldre
  • Jobbe tverrfaglig, og gi råd til interne samarbeidspartnere
  • Være kontaktperson overfor spesialisthelsetjenesten

 

Kontaktinformasjon: 
Koordinator for alvorlig syke og deres pårørende: Carine Nevermo 
Tlf: 477 83 629
E-post: carine.nevermo@verdal.kommune.no

Publisert: 17.02.2009 11:06 Sist endret: 08.04.2022 13:51
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS