Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones3

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere tjenestetilbud som omfatter praktisk og personlig assistanse for mennesker med funksjonsnedsettelser. Assistansen ytes både i og utenfor hjemmet.

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA (fra Helsedirektoratet)

Kurspresentasjon - Opplæring i BPA (fra Helsedirektoratet) - PPT-dokument (PowerPoint)

I BPA- ordningen skilles det mellom arbeidsgiver- og arbeidslederfunksjon. BPA-ordningen er brukerstyrt, det vil si at brukeren selv er arbeidsleder. Verdal kommune er arbeidsgiver. Arbeidslederavtale skrives mellom arbeidsleder og arbeidsgiver.

Arbeidsleder bestemmer innenfor rammen av vedtaket og reglene for arbeidslivet hvilke oppgaver assistentene skal utføre og når det skal skje. Assistentene ansettes av arbeidsgiver, men arbeidsleder deltar i tilsettingsprosessen.

Formålet med tjenesten:
Lovgivers intensjon var ønske om å styrke mennesker med funksjonsnedsettelser sine muligheter til deltagelse i samfunnet (Ot.prp. nr. 8, 1999 – 2000)

Et av formålene er å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre (Helse- og omsorgstjenesteloven)

Hvem kan få BPA:
Ordninger er beregnet for personer med funksjonsnedsettelser som har et sammensatt og omfattende behov for tjenester. Andre kriterier er at de kan ivareta arbeidslederrollen selv, og har egeninnsikt og ressurser til aktivt liv i og utenfor boligen.

Tildeling av BPA:
Kommunen tildeler vedtak om BPA ut i fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. BPA - ordningen i Verdal kommune er organisert under virksomhetsområdet Bo- og dagtilbud. BPA innvilges for personlig assistanse herunder praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet.

BPA kan kombineres med andre helse- og omsorgstjenester som blant annet hjemmesykepleie, støttekontakt ol. Dette vil bli individuelt behandlet i samråd med søker ut i fra hva som er den mest hensiktsmessige hjelpen for den enkelte.

Tjenester som krever omfattende behov for medisinskfaglig kompetanse og som hjemles i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester inngår ikke i vedtak om BPA.

Omsorg som ytes av pårørende og andre nærstående inngår ikke i BPA, men det er mulig å søke om omsorgsstønad.

Krav til arbeidsleder:
Arbeidsleder må kunne definere egne behov, lære opp og veilede assistenten(e) i forhold til hvordan hjelpen bør gis. Arbeidslederen må være i stand til å organisere tildelte timer, sette og følge opp arbeidsplan for bruk av tildelte timer (turnus), og følge de lover og regler som gjelder for ansatte i Verdal kommune. Arbeidsleder vil få veiledning og opplæring fra arbeidsgiver.

Dersom søker ikke er i stand til å ivareta arbeidslederrollen kan BPA likevel tildeles, da kan en annen nærstående person bli arbeidsleder. Det utløser ikke lønnskompensasjon med å være assisterende arbeidsleder.

Hvordan søke om BPA:
Søknadsskjema finner du her.
Du kan også hente søknadsskjema ved servicekontoret i Verdal rådhus.
Søknadsskjemaet kan leveres til servicekontoret i Verdal rådhus, eller sendes i post til:

Verdal kommune
BPA - tjenesten
Postboks 24
7651 Verdal

Kontaktpersoner:
Arbeidsgiverrepresentant :
Ellen Stuberg 
Telefon: 990 31 455
Epost: ellen.stuberg@verdal.kommune.no
Besøksadresse: Ringveg Nord 3E

Avdelingsleder forvaltningskontoret for helse og omsorg:
Tony Gregg
Telefon: 416 37 050
Epost: tony.gregg@verdal.kommune.no  
Besøksadresse: Vektargata 7, henvendelse i skranken i 1. etasje

Publisert: 07.07.2014 09:04 Sist endret: 16.12.2020 11:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS