Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

Demensomsorg

Tilbud innen demensomsorg i Verdal kommune.

Utskriftsvennlig versjon av siden. (PDF)

 

DEMENSTEAM / HUKOMMELSESTEAM     Til toppen av siden

Bildet av tindved

Hukommelsesteam
Verdal Kommune ønsker at mennesker med hukommelsessvikt skal komme i kontakt med hjelpeapparatet i en tidlig fase av sykdomsforløpet.

Hukommelsesteamet består av helsepersonell med spesiell kompetanse og interesse for personer med demens og deres pårørende

Tidlig utredning er viktig for å vurdere en demensdiagnose og for å utelukke andre sykdommer

Det er viktig å komme i gang med behandling, vurdere medisiner og iverksette tiltak tidlig.

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud til personer som har fått problemer knyttet til hukommelsen.

Trenger ikke henvisning fra lege. Tilbudet er gratis.

Hva kan hukommelsesteamet tilby:

 • Hjemmebesøk i forbindelse med utredning, kartlegging og veiledning
 • Samarbeid med fastlege om utredning
 • Pårørendeskole
 • Støttesamtaler i form av å gi råd, veiledning og informasjon. Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester og informere om dette.
 • Veiledning og kompetanseutvikling til ansatte i helse og omsorgssektoren i kommunen

 

Hvem kan ta kontakt med oss?

 • Personer med hukommelsesvansker, pårørende og venner
 • Fastleger
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Hjemmetjeneste og annet personale

 

Har du utfordringer eller kjenner du noen som gjør noe av følgende?

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Forvirring i forhold til tid og sted
 • Problemer med å gjenkjenne folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk
 • Problemer med å klare seg selv i hverdagen

 

Høstløv på stien

Ta kontakt med oss:

Medlemmer i teamet:

 

Teamet kan kontaktes på telefon 969 40 564

E-post: hukommelsesteam@verdal.kommune.no

For spørsmål om tilbud innen demensomsorgen i Verdal kommune, ring koordinator hukommelsesteam: 
Anne Kari Hermann på tlf. 969 40 564.

Brosjyre med omtale av hukommelsesteamet og det de tilbyr.   PDF

 

DAGAKTIVITETSTILBUD     Til toppen av siden
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med kognitiv svikt / demenssykdom

Ørmelen bo- og helsetun

Målgruppe
Hjemmeboende personer med kognitiv svikt/demenssykdom

Aldersgruppe
Ingen bestemt

Dagaktivitetstilbudet skal gi mening, mestring og gode opplevelser for den enkelte og avlastning for pårørende. Personalet har fokus på verdigrunnlaget personsentrert omsorg dvs. personen er i fokus. Personalet kartlegger tjenestemottakers interesser sammen med pårørende eller noen som kjenner personen godt. Denne kartleggingen brukes aktivt av de ansatte i samarbeid med tjenestemottaker for å legge til rette for aktiviteter rettet mot personens interesser og sammen bidra til en meningsfull dag ved dagaktivitetstilbudet. Alle aktiviteter er individuelt tilpasset hver enkel tjenestemottaker.

Dagaktivitettilbudet bruker nærmiljøet aktivt. Aktiviteter kan f.eks. være hagearbeid, gåturer, musikk og dans, turer i nærmiljøet, husmoroppgaver, snekkerverksted, vedarbeid, erindringsarbeid og sansestimulering.

Åpningstider
Dagaktivitetstilbudet har åpent hver mandag, onsdag og fredag 9.00-15.00

Antall plasser
Ca 15 dagplasser hver dag. Enkelte tjenestemottakere benytter én dag per uke og enkelte opptil tre dager. Individuelt tilpasset.

Kostnad
Dagaktivitetstilbudet koster kr.258,- pr.dag (pris pr 01.01.2020) inkludert kaffe, middag og skyss. Regning for tilbudet vil bli sendt ut i etterskuddsvis hver måned.

Søknadsskjema
Fylles ut av tjenestemottaker og leveres til enten Servicekontoret eller hjemmetjenesten. Søknadskjema finner du her.

Forvaltningskontor
Behandler søknaden. Nemnda har møter hver tirsdag. 

Besøksadresse
Ørmelen Bo- og helsetun.
Gamle Ferjeveg 2
7653 Verdal

Kontaktpersoner

 

PÅRØRENDETILBUD     Til toppen av siden

Pårørendeskole
Verdal kommune arrangerer årlig pårørendeskole for pårørende. Vi treffes 5 ganger med 2-3 ukers mellomrom.

Eksempler på tema:

 • Hva er demens?
 • Rettigheter
 • Kommunikasjon
 • Sorg og tap
 • Hjelpemidler

 

Hjelp til problemløsning i hverdagen.
Interne og eksterne forelesere

Det å treffe andre i samme situasjon er kanskje noe av det viktigste

 

OPPFØLGING    Til toppen av siden
Kommunen tilbyr systematisk oppfølging for hjemmeboende personer med demensdiagnose. Personen med diagnose søker - men tilbudet innebærer også samtale med pårørende. Oppfølgingen gjøres av hukommelsesteam eller andre ansatte med kompetanse innen demens. Man søker via kommunens søknadskjema.

På institusjon får personen med demens primærkontakter - som også kan ivareta pårørende med råd og veiledning.

 

HJELPEMIDLER OG VELFREDSTEKNOLOGI  Til toppen av siden
Demenssykdom fører med seg tap av funksjoner og personen kan få behov for hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere. Mye kan man få tak i selv. Men for hjelp, kan man søke til forvaltningskontoret via kommunens søknadskjema.

Du kan også ta kontakt med koordinator for hukommelsesteam på telefon; 969 40 564.

For tips til hjelpemidler se også link https://hvakanhjelpe.no/.

 

KOORDINATOR   Til toppen av siden 
Brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven skal det tilbys koordinator av kommunen, jamfør helse og omsorgstjenesteloven §7-2. Dette gjelder uavhengig om brukeren ønsker individuell plan.
Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte bruker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og framdrift i arbeidet med individuell plan.

Ansvarsgruppemøter er en arbeidsform hvor brukeren har behov for koordinerte tjenester.

For mer informasjon kan koordinator for hukommelsesteam kontaktes på telefon; 969 40 564

Se mer informasjon om koordinator.
 

BOFORMER     Til toppen av siden

Verdal Bo og Helsetun
Heimtun:
Har 11 plasser tilrettelagt for personer med demens.
Tilhørende sansehage.

Ørmelen Bo og Helsetun
Fredheim:
Avdeling som er delt i tre tilrettelagte enheter for personer med demens og alderspsykiatri. 6-7 beboere ved hver enhet.
Tilhørende sansehage.

 

AVLASTNING   Til toppen av siden 
Avlastning er en tjeneste til deg som er pårørende med et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte.

Formålet med avlastningstjenester er å hindre at du blir overbelastet, å gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter.

Tilbudet gis i tidsbegrensede perioder.

Søknadskjema leveres forvaltningskontor.

Se mer informasjon om omsorgstjenester.

 
STØTTEKONTAKT OG AKTIVITETSVENN     Til toppen av siden

Støttekontakt 
Støttekontakt er en tjeneste som hjelper en annen person til å ha en aktiv og meningsfull fritid. Dette er en tjeneste som reguleres av lov om kommunale helse og omsorgstjenester og må søkes på til forvaltningskontoret.

Se mer informasjon om støttekontakt.

Har du lyst til bli støttekontakt, finner du mer informasjon og mulighet for å søke om å bli støttekontakt her.

Aktivitetsvenn  
Dette er et gratis tilbud i samarbeid med nasjonalforening, kommune og frivilligheten. Her kan personen med demens få et nytt bekjentskap på grunnlag av samme interesse. For mer info og evt. søknad kan koordinator kontaktes; 969 40 564
For mer informasjon, se https://nasjonalforeningen.no/tilbud/aktivitetsvenn-for-personer-med-demens/onsker-aktivitetsvenn2/

 
  
KONTAKT     Til toppen av siden

For spørsmål om tilbud innen demensomsorgen i Verdal kommune, ring koordinator hukommelsesteam:
Anne Kari Hermann på mobil 969 40 564.

Du kan også kontakte Nasjonalforeningens Demenslinje 815 33 032.
På demenslinjen kan man også komme i kontakt med andre pårørende, likemenn, som kan være en god samtalepartner.

Demensforening Levanger og Verdal
Dette er en lokal forening (Verdal og Levanger) i regi Nasjonalforeningen.
Leder: Odd Arne Fosså, tlf: 911 67 066
Kontaktperson for Verdal: Bjørn Arild Aksnes, tlf. 419 29 252

 
INFORMASJON OM DEMENS PÅ NASJONALE NETTSIDER Til toppen av siden
 
https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/demens  

 • Informasjon og råd om symptomer, forebygging og hjelpetilbud til pårørende og personer med demens
 • Råd om hvordan man som pårørende kan snakke om demens med den det gjelder
 • Kampanjefilm (vist på TV)
 • Filmer av pårørende som forteller sin historie

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/demens

 • Informasjon og verktøy til helsepersonell
 • Informasjon om temakofferter: dagaktivitetstilbud, pårørende, miljøbehandling, utredning
 • Informasjon om utredning og utredningsverktøy
 • Informasjon om ABC-opplæring om demens for personell
 • Lenker til materiell og fagmiljøer

 

Sosiale medier

 

Mer informasjon om demens, alderspsykiatri og eldres helse finner du også på www.aldringoghelse.no (Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse).

 

LENKER    Til toppen av siden

Vergemål, legalfullmakt, fremtidsfullmakt;

 

Kunnskap om demens;

 

Rettigheter;

 

Kurs;

Publisert: 09.02.2010 11:45 Sist endret: 18.01.2022 14:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS