Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken-arrangement-460

Egenbetaling pleie- og omsorgstjenester

Egenandeler og vederlag ved pleie- og omsorgstjenester m.v.

Definisjoner:
G: Folketrygdens grunn beløp = kr. 106.399,- (pr. 01.05.2021)
Langtidsopphold: Opphold i insititusjon ut over 60 døgn
Korttidsopphold: Opphold i institusjon inntil 60 døgn
Dagopphold: Daglig opphold i institusjon inkl. transport og middagsmat.

A. Langtidsopphold i institusjon

B. Korttidsopphold

C. Aktivitetstilbud og transport

D. Hjemmehjelp / Praktisk bistand

E. Trygghetsalarm

F. Matombringing

 
Priser gjeldende fra 01.01.2022 
A. Langtidsopph
old i institusjon.     Til toppen av siden
Langtidsopphold defineres som opphold i institusjon ut over 60 døgn.
Det er fastsatt maksimalsatser for langtidsopphold og andre retningsgivende normer / maksimalsatser i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
 
Maksimalsatser jfr forskriften er 75% av G (minus fribeløp) + 85% av nettoinntekt ut over G. Vederlagsbetalingen skal ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene ved institusjonen. Fribeløp er pr. 01.01.2022 kr. 9.100.
Fribeløp ufrvillig dobbeltrom pr 01.01.22 er kr 44.100,-

B. Korttidsopphold     Til toppen av siden
Opphold i institusjon inntil 60 døgn,

  • Egenandel pr døgn er kr. 180,- 

Korttidsopphold gitt som avlastningstilbud er gratis.

C. Aktivitetstilbud og transport     Til toppen av siden
 

Aktivitetstilbud og transport
Beskrivelse av tilbudDagsats
Aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre inkl middagsmat kr. 197,-
Aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre, inkl middag og transport kr. 267,-

 

D. Hjemmehjelp / Praktisk bistand     Til toppen av siden
Egenandel omfatter:
Tjenester i hjemmet og praktisk bistand, samt opplæring i dagliglivets gjøremål iht lov om kommunale helse og omsorgstjenester §3-2  
Det betales et fast månedlig beløp (abonnement) uavhengig av omfanget av tjenesten, likevel slik at det ikke overstiger kommunens selvkost for tjenesten i den enkelte måned. Abonnementet beregnes ut fra husholdningens samlede nettoinntekt før særfradrag etter følgende skala:

Hjemmehjelp og praktisk bistand
InntektsgruppeKr. pr. måned
For brukere med inntekt under 2 G 215,-
For brukere med inntekt 2 - 3 G 2.034,-
For brukere med inntekt 3 - 4 G 2.932,-
For brukere med inntekt 4 - 5 G 3.577,-
For brukere med inntekt over 5 G 4.672,-
For enkeltoppdrag i hjemmehjelpstjenesten, der bruker ikke betaler abonnement, brukes en timesats på 443,- (pr. time)

 

E. Trygghetsalarm     Til toppen av siden 

  • Abonnement pr år, brukere med inntekt under 2 G, kr. 3.278,- pr. år.
  • Abonnement pr år, brukere med inntekt over 2 G, kr. 3.815,- pr. år.

F. Matombringing     Til toppen av siden
Priser på mat i forhold til vedtak :

  • Kostpris for middag, kr. 70,-
  • Kostpris for middag med dessert, kr. 75,-
  • Kostpris for måltid med tørrmat, kr. 50,-

 Priser på mat i forhold til vedtak  :

  • Middag med dessert, kr. 114,-
  • Middag uten dessert, kr. 106,-
  • Full forpleining trygghetsboliger, pr. dag, kr. 139,-
Publisert: 29.01.2010 09:01 Sist endret: 04.01.2022 14:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS