Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Hjemmetjenesten

TJENESTEBESKRIVELSE HJEMMETJENESTEN.

Denne tjenestebeskrivelsen beskriver hovedinnholdet i hjemmetjenestens tilbud.
Ved å utgi en slik beskrivelse ønsker vi å gi informasjon om våre tjenester.
Vi vil her avklare hvor dere kan henvende dere, hvilke tjenester vi vanligvis kan tilby og hvilke vi ikke gir. Vi vil også avklare forventninger til oss og fortelle om hva vi vil forvente av dere i møte med våre ansatte.
Utskriftsvennlig versjon av tjenestebeskrivelsen. (PDF)

TAUSHETSPLIKT     Til toppen av siden
Alle ansatte i hjemmetjenesten har taushetsplikt.
Det betyr at vi ikke kan gi opplysninger om dine personlige forhold til utenforstående uten ditt samtykke.

MÅLSETTING     Til toppen av siden
Alle som ønsker det, skal ha muligheten til å bo i eget hjem. Hjemmetjenesten gir bistand og hjelp tilpasset de individuelle situasjoner og behov, ut i fra prinsippet om hjelp til selvhjelp.
Vi skal bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet i hverdagen til de som trenger vår hjelp.

HVEM FÅR TJENESTER     Til toppen av siden
Mennesker som bor eller oppholder seg i Verdal kommune, og som har behov for hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller annet.

TJENESTER VI KAN TILBY     Til toppen av siden
Etter en faglig og individuell vurdering kan disse tjenestene være aktuelle:

Hjemmesykepleie     Til toppen av siden
(Hjemlet i Lov om helsetjenester i kommunen §§ 1-3 og 2-1)

 • Hjelp til personlig hygiene
 • Tilsyn, opplæring og veiledning
 • Administrering av medikamenter
 • Sårbehandling og prøvetaking av innskrevne brukere som av helsemessige årsaker ikke er i stand til å oppsøke legesenter
 • Hjelp til alvorlig syke og døende
 • Hjelpemiddeltilpasning i samarbeid med ergo- og fysioterapeut

Praktisk bistand og opplæring     Til toppen av siden
(Hjemlet i Lov om sosiale tjenester §§ 4-3 og 4-2)

 • Opplæring og veiledning
 • Støttekontakt
 • Omsorgslønn
 • Bistand til personlig hygiene
 • Rengjøring
 • Sengetøyskift
 • Innkjøp fra nærmeste dagligvarebutikk
 • Vask av klær
 • Klargjøre måltider, eventuelt hjelp til å spise

Andre tjenester     Til toppen av siden
Følgende tjenester kan det søkes om ved henvendelse til distriktskontoret:

 • Fysio- / ergoterapi
 • Matombringing
 • Trygghetsalarm
 • Tekniske hjelpemidler
 • Transportkort for funksjonshemmede
 • Dagtilbud

HVA HJEMMETJENESTEN VANLIGVIS IKKE OMFATTER     Til toppen av siden

 • Hjemmehjelp på helge- og høytidsdager
 • Rundvask
 • Oppvask og rydding etter gjester
 • Stryking av klær
 • Matlaging og baking
 • Hagearbeid og vedhogst
 • Tepperengjøring utover støvsuging, tepper tas ikke ut
 • Barnepass
 • Stell av husdyr
 • Renhold når annet medlem av husstanden er selvhjulpen
 • Ledsagertjenester
 • Bestilling av resept / medisiner til personer som hjemmesykepleien ikke administrerer medisiner til
 • Betalingsformidling
 • Bestilling av timer til offentlige kontorer der den enkelte er i stand til å gjøre dette selv
 • Transporttjeneste
 • Vedbæring der annet medlem av husstanden er selvhjulpen eller pårørende har mulighet til å gjøre det

DETTE KAN DU FORVENTE AV HJEMMETJENESTEN     Til toppen av siden

 • At du får muntlig beskjed når vi må endre avtalte tjenester 
 • At du får skriftlig beskjed når vi mener det er behov for å endre innholdet i tjenestetilbudet 
 • At du blir ivaretatt og respektert 
 • At ingen opplysninger om dine personlige forhold gis til uvedkommende 
 • At du blir kontaktet så fort det er mulig etter henvendelse 
 • At du får være med på utforming av tjenestetilbudet 
 • At personalet ikke skal motta gaver eller penger 

DETTE KAN VI FORVENTE AV DEG     Til toppen av siden

 • Du har respekt for den enkelte tjenesteyter ved å ivareta vårt arbeidsmiljø - diitt hjem er vår arbeidsplass. Arbeidsmiljøloven gjelder også når vi gir tjenester i ditt hjem Dette betyr at det kan være nødvendig med tilrettelegginger for at vi kan gi deg forsvarlige tjenester samtidig som ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø
 • Du gir beskjed dersom du ikke er hjemme når vi kommer 
 • Du sørger for at noen er til stede når vi skal utføre arbeidet 
 • Du respekterer vår taushetsplikt 
 • Du sørger for god fremkommelighet til boligen din 
 • Du ser til at rengjøringsutstyret er tilgjengelig og i orden 
 • Du tillater tilpasninger av hjelpemidler til bruk i hjemmet 
 • Du gjør det du kan klare selv

SLIK SØKER DU VÅRE TJENESTER     Til toppen av siden
Du får søknadsskjema ved å henvende deg til Servicekontoret, Vinne og Vuku omsorg og velferdsdistrikt, Øra omsorg og velferdsdistrikt eller du kan laste det ned her.

Søknadsskjema må underskrives av søkeren eller det må foreligge en skriftlig fullmakt.
Søknaden sendes til Verdal kommune, Vinne og Vuku omsorg og velferdsdistrikt eller Øra omsorg og velferdsdistrikt.
Du vil bli kontaktet og vi vil avtale et hjemmebesøk hos deg.
Tjenesteinnholdet utarbeides i samråd med deg, og vil bli etterfulgt av et skriftlig vedtak
Vedtaket beskriver om du får søknaden innvilget og i tilfelle hva slags hjelp du vil få. Ordinær saksbehandling er 3 uker

KOSTNADER     Til toppen av siden

 • Hjemmesykepleie er gratis.
  Når du har hatt hjelp fra hjemmesykepleien ukentlig i minst 3 måneder, har du krav på gratis tannbehandling ved Distriktstannklinikken.
 • Hjemmehjelp er en betalingstjeneste.
  Brev om tildeling av tjeneste inneholder informasjon om pris for tjenesten.

Se oversikt over abonnementspriser for hjemmehjelp / praktisk bistand her.

KLAGE     Til toppen av siden
Du kan klage på vedtaket du får tilsendt, og vi kan hjelpe deg med dette. Klagen sendes til pleie- og omsorgsdistriktet du tilhører.

KONTAKT     Til toppen av siden
Adresse :
Hjemmetjenesten i Verdal
Vektargata 7 - 9
7653 Verdal

Telefon 74 04 82 00
(på dagtid, all henvendelse skal da gå via servicekontoret). 

Telefon på kveld, natt og helg, se nedenfor:

 • Nattpatrulje Sentrum
  Mobil 97 60 23 29
 • Nattaptrulje Vuku
  Mobil 97 73 23 12


 
 

Publisert: 01.02.2010 11:28 Sist endret: 24.02.2021 12:13
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS