Gå til innhold Globalmeny Forsiden
aker-flyfoto

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tjenestebeskrivelse tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Med denne tjenestebeskrivelsen vil vi gi kommunens innbyggere informasjon om våre tjenester. Vi vil avklare hvor dere kan henvende dere, og hvilke tjenester vi kan tilby.

TAUSHETSPLIKT     Til toppen av siden
Alle ansatte i hjemmetjenesten har taushetsplikt.
Det betyr at vi ikke kan gi opplysninger om dine personlige forhold til utenforstående uten ditt samtykke.

MÅLSETTING FOR TJENESTEN     Til toppen av siden

 • Yte bistand tilpasset den enkeltes behov
 • Skape trygghet og forutsigbarhet i hverdagen til den enkelte tjenestemottaker
 • Brukermedvirkning

TJENESTER KNYTTET TIL HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN
     Til toppen av siden
Etter en faglig, individuell vurdering, og i samsvar med Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., kan følgende tjenester være aktuelle:

 • Praktisk bistand / hjemmetjeneste
 • Råd og veiledning
 • Avlastning
 • Støttekontakt
 • Omsorgslønn
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Hjemmesykepleie

HVEM KAN SØKE OM BISTAND     Til toppen av siden
Personer som bor eller oppholder seg i Verdal kommune og som

 • ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål
 • har et særlig tyngene omsorgsarbeid

Bistandsbehov/tjenestebehov blir kartlagt i samråd med hver enkelt søker. Avdelingen vil fatte enkeltvedtak knyttet opp mot lovverket. Ordinær saksbehandlingstid er regulert i Forvaltningsloven, og er satt til 3 uker.

ANSATTES ARBEIDSMILJØ     Til toppen av siden
Arbeidsmiljøloven gjelder også når vi gir tjenester i ditt hjem. Dette betyr at det kan være nødvendig med tilrettelegging for at vi skal kunne gi deg forsvarlige tjenester samtidig som ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø.

Se veilederen ”Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten

KLAGEADGANG     Til toppen av siden
Det er mulighet til å klage på kommunale vedtak om tildeling av tjenester.
Klagen må være underskrevet av søker eller at det foreligger fullmakt til å klage på vegne av søker. Klagefristen er 3 uker, og klagen sendes Verdal kommune v/saksbehandler. Kommunen kan gi nærmere informasjon om klageadgang samt kunne bistå i utformingen av klagen. Overordnet klageinstans er Helsetilsynet v/Fylkesmannen i Trøndelag.
.

KONTAKT     Til toppen av siden
Informasjon og søknadsskjema får du ved Servicekontoret i rådhuset eller de enkelte avdelinger, eller det kan lastes ned her:

Kontaktinformasjon til de forskjellige avdelingene innen tjenesten finnes her.

Publisert: 01.02.2010 11:28 Sist endret: 04.12.2020 09:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS