Gå til innhold Globalmeny Forsiden
jernbaneparken2011

Pårørende til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Nedsatt funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse er individuelle forhold som bidrar til at en eller flere funksjonsnedsettelser kan oppstå. Nedsatt funksjonsevne kan være tap av, eller skade på, en kroppsdel eller en sansefunksjon.

Noen er født med en funksjonsnedsettelse, mens andre opplever å få en funksjonsnedsettelse på grunn av sykdom eller skade senere i livet. Det er store forskjeller mellom de ulike typene nedsatt funksjonsevne når det gjelder hvilke og hvor store hindringer funksjonsnedsettelsen medfører. Personer med nedsatt funksjonsevne kan deles inn i følgende hovedgrupper:

  • Personer med synshemming
  • Personer med bevegelseshemming
  • Personer med hørselshemming
  • Personer med utviklingshemming
  • Personer med psykososiale funksjonsnedsettelser

 

Avlastning
Avlastning er en tjeneste til deg som er foresatt eller pårørende med et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte. 
Formålet med avlastningstjenester er å hindre at du blir overbelastet, å gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Les mer om avlastning for pårørende her.

Les mer om pårørendestøtte her.

Foto av Verdal kommunale avlastningsbolig

 

Botilbud 
Kommunen kan bidra med råd og veiledning når man skal anskaffe seg bolig.
Verdal kommune har kommunale leiligheter i både bofellesskap og selvstendige leiligheter.
De kommunale leilighetene og bofellesskapene lyses ut ved ledighet og søkes på via kommunens forvaltningskontor

Les mer om kommunens botilbud her.

 

Tjenester for å kunne bo i eget hjem 
Mennesker med nedsatt funksjonsevne vil ofte kunne ha behov for hjelp og bistand for å mestre hverdagslivet. Dette er regulert i lov om kommunale helse og omsorgstjenester.
Den enkelte må søke forvaltningskontoret om å få bistand til nødvendig helsehjelp, praktisk bistand og opplæring.
Det vil bli fattet enkeltvedtak ved tildeling av tjenesten.
Nødvendig helsehjelp er gratis.
Det må betales en egenandel for praktisk bistand.

Les mer om kommunens botilbud her.

Les mer om omsorgstjenester her.

Les mer om forvaltningskontoret her.

Les mer om avlastning og støtte her.

Les mer om egenandeler / egenbetaling her.

 

Illustrasjon

BPA - Brukerstyrt Personlig Assistanse 
BPA er en alternativ måte å organisere tjenestetilbud på, som omfatter praktisk og personlig assistanse for mennesker med nedsatt funksjonsnedsettelse.

Les mer om BPA her

 

 

Arbeid og aktivisering 
Arbeid og aktivisering er en viktig faktor innen hverdagsmestring.
Verdal kommune har etablert Arken arbeid og aktivisering for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Les mer om Arken arbeid og aktivisering.

Les mer om forvaltningskontoret her.

 

Støttekontakt 
Støttekontakt er en tjeneste som hjelper en annen person til å ha en aktiv og meningsfull fritid. Dette er en tjeneste som reguleres av lov om kommunale helse og omsorgstjenester og må søkes på til forvaltningskontoret.

Les mer om støttekontaktordningen her.

Les mer om forvaltningskontoret her.

 

Illustrasjon

 

 

Samarbeid med pårørende 
Alle deltjenester har fokus på samarbeid med pårørende rundt den enkelte bruker av tjenestene. Hyppighet og varighet varierer ut ifra brukerens, alder og den pårørendes behov.
Vi har fokus på brukermedvirkning og taushetsplikt. Det betyr at tjenestene må hensynta brukerens ønsker for dette.
Foreldre til barn og unge/ verger deltar i formelle møter som ansvarsgruppemøter/ samarbeidsmøter osv.

 

 

 

Koordinator 
Brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven skal tilbyes koordinator av kommunen, jamfør helse og omsorgstjenesteloven §7-2. Dette gjelder uavhengig om brukeren ønsker individuell plan.
Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte bruker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og framdrift i arbeidet med individuell plan.
Ansvarsgruppemøter er en arbeidsform hvor brukeren har behov for koordinerte tjenester.

 

Individuell plan 
Individuell plan er et verktøy for samarbeidet mellom bruker og tjenesteyterne, og tjenesteyterne imellom. Formålet er at brukeren skal få et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud. Brukerens mål, ønsker og behov skal være utgangspunktet for den individuelle planen, og den skal inneholde det som skal til for å nå målene og hvem som skal bidra med hva. Det er derfor viktig at brukeren deltar aktivt i utarbeidelsen av planen. Pårørende kan der det er ønskelig og hensiktsmessig gis anledning til å medvirke dersom brukeren selv ønsker dette.

Les mer om individull plan her.

 

Primærkontakt
Det opprettes en primærkontakt for brukere som mottar helse og omsorgstjenester.  En primærkontakt sine oppgaver er helhetlig oppfølging av brukeren der pårørendeoppfølging er en del av ansvarsområdene.

 

Velferdsteknologi 
Velferdsteknologi er et nytt begrep. Det er fra det enkle produktet du kan kjøpe selv, til avansert teknologi som kommuniserer med omverdenen.
Det er teknisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sosial deltagelse, fysisk mobilitet og kulturell aktivitet. Bidrar til selvhjulpenhet til tross for sykdom og psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Eksempler

  • Trygghetsalarm og mobil trygghetsalarm med GPS-funksjon
  • Digitalt tilsyn som kan forebygge fall
  • Medisindosett som varsler når man skal ta tablettene
  • Digitale kalendre som varsler når div. aktiviteter starter

 

Les mer om rehabiliteringstjenesten her.

Les mer om hjelpemilder her.

Lenke til borsjyre om velferdsteknologi skal inn her

 

Lenker: 

Publisert: 20.04.2021 11:33 Sist endret: 21.04.2021 11:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS