Gå til innhold Globalmeny Forsiden
fra_trones3

Pårørende til mennesker med psykiske lidelser / rusproblematikk

Å være pårørende til noen med utfordringer innen rus og/eller psykiatri, kan ofte være annerledes enn å være pårørende til de som er fysisk syke.

Dette er grupper som ofte kan føles mer skambelagt. Ønsket om tilfriskning kan være veldig ulikt for bruker og pårørende. Flere pårørende beskriver at de ikke søker til ordinære pårørendetilbud og sorggrupper da de føler at noen mener at lidelsen er selvpåført.

Avdelingene for rus og avdeling for psykisk helse i Verdal Kommune har plikt til å gi informasjon på generelt grunnlag og kan nås på tlf. 74 04 82 00 og be om en av avdelingene.

Selv om pasienten ikke har opphevet taushetsplikten overfor deg, vil du som pårørende ha rett til å få informasjon på generelt grunnlag. Helsepersonell skal være behjelpelig med å gi deg denne.

 

Generell informasjon

 • Ring 74 04 82 00 og be om å få snakke med noen på Forvaltningskontoret, Rustjenesten eller psykiatritjenesten.
 • Noen ganger er det for den som er pårørende greit å få en oversikt over hva slags tilbud som finnes for mennesker med rus og/eller psykiske utfordringer. Kunnskap skaper ofte trygghet og det å være kjent med kommunens tilbud kan være nyttig for at pårørende skal føle seg tryggere.
 • Generelt om selve lidelsen og hvordan den kan utvikle seg.
 • Lovverk, saksbehandling og rettigheter- De ansatte i kommunene jobber etter ulike lovverk og skal være kjent med pårørendes rettigheter både generelt og innen sitt eget arbeidsfelt.

 

Les mer om psykisk helsevern her.

Les mer om rusavdelingen her.

 

Tilbud til pårørende, barn og voksne

 • Støtte og veiledningssamtaler med noen fra tjenesten.
 • Barnas Time
  Barnas time er for barn som pårørende. Verdal kommune har faste barneansvarlige ved de ulike avdelingene som er opplært til å snakke med barn. Dette gjøres sammen med helsesykepleier. Barnas Time er en arena hvor barnet kan få stille spørsmål rundt sin egen situasjon og hvordan de opplever å være en pårørende.
 • BAPP grupper.
  Helsestasjonen og barnevernet arrangerer aldersbestemte grupper for barn av psykisk syke eller rusavhengige. Her vil de få treffe barn som er i samme situasjonen.

 

Les mer om BAPP-grupper på helsestasjonen her.

 

Lavterskeltilbud for voksne med psykiske plager/utfordringer
Lavterskeltilbud for voksne er et gratis helsetilbud for voksne fra 18 år, som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Hva kan vi bistå med:
Lavterskeltilbudet passer for deg som trenger kun 1(-2) kontaktpunkt, hvor du får anledning til å snakke med en nøytral part.

Hvilke tema kan tas opp:

 • Krevende livssituasjon
 • Psykiske plager/utfordringer
 • Belastning
 • Du kan også ta kontakt med oss for råd/veiledning om du har bekymring knyttet til noen andre i din nærhet
 • M.m.

 

Dersom det gjennom samtalen fremkommer behov for mer langvarig oppfølging, bistår vi deg med å søke om dette.

Ordinære åpningstider: Onsdager kl. 10:00-16:30 - Tlf: 477 86 148

 • Innenfor åpningstida trenger du ikke bestille time.
 • Dersom du ønsker å bestille time, kan du gjøre dette pr mail: psykiskhelse@verdal.kommune.no

 

Les mer om lavterskeltilbud for voksne med psykiske plager/utfordringer.

 

Botilbud
Verdal kommune har eget boligsosialt team for vanskeligstilte. De har oversikt over og tildeler kommunale boliger.

Boligsosialt team kan i tillegg gi tjenester i forhold til å bo I egen bolig. Tjenestene ved boligsosialt team utdeles gjennom vedtak fra Forvaltningskontoret.

Les mer om boligsosialt team.
Boligplan Verdal 2020-2023, Temaplan
Les mer om forvaltningskontoret

Frisklivssentralen har i samarbeid med psykiatritjenesten flere tilbud som egner seg for pårørende.

 

Lenker:

 

Til deg som er pårørende til en rusavhengig
Foreningen Mot Stoff (FMS) er en organisasjon av og for pårørende til personer med rusproblemer. Vi har lenge bidratt med hjelp, støtte og kunnskap til rusfeltet.

Vi vet hvordan det er når den man bryr seg om sliter med rus. FMS består av mange historier om hvordan det er å bry seg, hvordan det er å bekymre seg, og hvordan det er å ville gjøre det man kan for å hjelpe den man er glad i. Vi vet også hvordan det er når ting har gått så langt at man bør se på mulighetene for å hjelpe seg selv.

FMS er en medlemsorganisasjon som tilbyr veiledning til pårørende. Vi fremmer pårørendekunnskap som er basert på erfaringer.

Vi driver ingen behandling eller journalføring – vi har taushetsplikt!

Kontaktperson:
Daglig leder: Linn Andersen
Telefon: 917 64 247
Epost: fms@fms-innherred.no

ÅPNINGSTIDER:

 • mandag: 13:00-16:00
 • tirsdag: 14:00-16:00
 • onsdag: Stengt
 • torsdag: 14:00-17:00
 • fredag: 13:00-16:00 (Levanger, Sjøgata 17)

 

FMS har kontor på Verdal i Konsul Moes gate 4.
FMS Innherred sine kontorer i Verdal

SELVHJELPSGRUPPER
Å være pårørende til en som sliter med rusmidler er krevende. Men å ta vare på seg selv og sin egen psykiske helse gjør deg sterkere som pårørende.

Det medfører både praktiske og følelsesmessige utfordringer å være pårørende til en som har det vanskelig eller er syk. Mange tanker og spørsmål dukker opp. Gjør jeg nok? Gjør jeg det riktige? Kunne noe vært gjort annerledes? Er det min skyld? Dårlig samvittighet, skyldfølelse, maktesløshet eller skam kan være noen av følelsene som dukker opp. Redsel, frykt og sorg er også vanlige følelser i den sammenheng.

I tillegg til den følelsesmessige belastningen det er å være nær en som sliter, må pårørende ofte håndtere møter med hjelpeapparatet og den praktiske hverdagen, både for seg selv og den man er pårørende til. Hverdagen kan innebære tunge omsorgsoppgaver som ofte skal håndteres i tillegg til jobb og andre ting. Det er lett å komme i en situasjon hvor man setter seg selv til side og bruker all energi på «den andres» problemer.

Noen er alene i pårørenderollen, andre ganger er det en hel familie som rammes og barn som skal ivaretas i en vanskelig situasjon. I en omgangskrets eller en familie er det ulike måter å møte problemene på. Det er lite som er riktig eller galt, men det er viktig å prøve å sette ord på følelser og tanker. Vanskelige ting som stenges inne stjeler ressurser. Problemer og følelser som blir uttrykt kan deles av og med andre og redusere følelsen av å være alene.

I en slik krevende livssituasjon er det nødvendig å ta seg selv og egne følelser på alvor. Å våge å bli kjent med egne følelser og grenser. Skal du makte å stå i rollen som pårørende over tid er det helt nødvendig. Ved å våge å kjenne på og ta på alvor egne følelser får vi tak i kunnskap som gjør det mulig å ta i bruk egne erfaringer i de situasjonene som oppstår.

Delta i en selvhjelpsgruppe?
Selvhjelp bygger på en erkjennelse av at alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når livsproblemer oppstår. Selvhjelp er en forståelse og et verktøy for å ta sine egne følelser og psykisk helse på alvor. For pårørende kan deltakelse i en selvorganisert selvhjelpsgruppe være en mulighet for å styrke livsmotet. I en selvorganisert selvhjelpsgruppe er det rom for å sette ord på problemene og øve på å ta i bruk kunnskapen om eget problem for å finne fram til egne ressurser.

Noen har først og fremst behov for å snakke med andre hvis pårørende har samme problem som ens egne, andre har behov for å dele erfaringer med mennesker som ikke har den samme bakgrunnen, men helt andre problemer de har behov for å ta tak i. Ingenting er riktig eller galt, den enkelte må selv velge.

FMS arrangerer selvhjelpsgrupper med erfaren kursholder. Ønsker du mer informasjon om kurset og påmelding? Kontakt oss her.

Temakvelder

Lenker

Publisert: 21.04.2021 11:58 Sist endret: 29.04.2021 09:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS