Gå til innhold Globalmeny Forsiden
inndal-flyfoto

Rettsvesen

DOM     Til toppen av siden
Ankeerklæring
Ankeerklæring er en erklæring som innleder og begrunner en anke.

Benådning
Søknad om benådning sendes politiet. Benådning kan være reduksjon av straff, omgjøring av ubetinget straff til betinget, eller fritak for soning.
Informasjon om behandlingen av benådningssøknader hos Justis- og beredskapsdepartementetRegjeringens nettside.

Betinget dom
Utsetter fullbyrdelsen av en straffedom under nærmere fastsatte betingelser. Straffen faller bort hvis betingelsene er oppfylt, f.eks. at det ikke begås nye straffbare forhold i en fastsatt prøvetid.

Frifinnelse
Når en tiltalt i en rettsak blir kjent uskylldig, er det en frifinnelse.

Ubetinget dom
En dom hvor straffen fullbyrdes, f.eks. ubetinget fengsel innebærer at man skal inn til soning.

 
DOMSTOL
     Til toppen av siden
Domstolenes nettside.
Domstoladministrasjonens nettside.
Domstolloven fra Lovdata.

Arbeidsretten
Arbeidsretten er en særdomstol for saker om arbeidstvister, opprettet i 1915.
Arbeidsrettens nettside.

Forliksråd / Forliksklage / Forliksmegling / Forliksmekling
Alle sivile saker skal som hovedregel starte i forliksrådet, som er det laveste leddet i rettssystemet. Forliksrådene er meklingsinstitusjoner med begrenset domsmyndighet i sivile saker. Et krav om for eksempel betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå en minnelig løsning eller få fastslått ved at kravet er rettsgyldig. Avgjørelsene i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes. Alle dommer kan ankes til tingretten innen én måned. Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer, som velges blant kommunenes innbyggere for fire år om gangen.
 
Mer utførlig infomasjon om forliksrådet finner du på politiets nettside - klikk her

Les mer om forliksrådet generelt her

Hjelpestevnevitne / Hovedstevnevitne / Stevnevitne
Om stevnevitne i Store Norske Leksikon.

Høyesterett
Høyesterett er Norges øverste domstol og har hele landet som virkeområde.
Norges Høyesterett nettside fra domstolene.
Informasjon om Høyesterett fra wikipedia. 

Jordskifterett
Jordskifteretten er en særdomstol for å håndtere saker for "eigedomar som det er vanskeleg å nytte ut på tenleg måte etter tid og tilhøve" (Jordskifteloven §1).
Jordskifteloven fra Lovdata.
Jordskiftedomstolenes nettside fra domstolene.
Informasjon om jordskifterett fra wikipedia

Konsulrett
Undersøkelser av ulykker med norske skip utenfor Norden skjer i dag ved vedkommende norske konsulrett, jf. sjøloven § 476 tredje ledd.

Lagmannsrett
Lagmannsretten tar stilling til anker over avgjørelser fra tingretten. En anke kan enten gjelde hele eller deler av tingrettens avgjørelse. Mens tingretten er domstol i første instans, er lagmannsretten domstol i annen instans.
Lagmannsretten behandler sivile saker og straffesaker, og virksomheten er av rent dømmende karakter.
Lagmannsrettenes nettside fra domstolene.
Informasjon om lagmannsrett fra wikipedia.

Lagrettemedlem / Legdommer / Lekdommer / Meddommer
Informasjon om lekdommere fra domstolene.
Informasjon om lekdommer fra wikipedia.

Riksrett
Fram til 2007 var det Odelstinget som reiste tiltale ved riksrett. Lagtinget sammen med Høyesterett utgjorde selve riksretten. Riksrettsdommen i 1884 la grunnlaget for innføring av parlamentarismen.
Grunnlovsendringer, lovendringer og endringer i Stortingets forretningsorden som ble vedtatt i 2007 førte til den nye riksrettsordningen. Den fungerer slik:
Riksrett kan reises mot stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og dommere i Høyesterett for handlinger begått i sitt embete. Dette reguleres av Grunnlovens § 86 og ansvarlighetsloven.

Les mer om riksrett på Storingets nettside.
Informasjon om riksrett fra wikipedia.

Skjønnsrett
Informasjon om skjønnsrett fra wikipedia.

Tingrett / Herredsrett / Byrett
Betegnelsen tingrett erstattet i 2002 de tidligere benevnelsene byrett og herredsrett. Som hovedregel starter alle saker i tingretten, som er den ordinære domstol i første instans.
Informasjon om tingretten fra wikipedia.

 
MEKLING / MEGLING
     Til toppen av siden
Konfliktråd
Konfliktrådet har som formål å løse tvister mellom private parter, eller mellom individ og samfunn. Her møtes partene sammen med en megler. Tjenesten tilbys i alle kommuner.
Konfliktrådets virksomhet reguleres av Konfliktrådsloven

Les mer her http://www.konfliktraadet.no.  

Rettsmegling / Rettsmekling
Etter at en sak er reist for domstolen, kan dommeren foreslå at hun eller han mekler mellom partene. Dommeren skifter i så fall rolle. Alternativt kan ekstern mekler benyttes. Meklingen foregår stort sett etter de samme prinsipper som er beskrevet for mekling ved advokat. Meklingen kan enten lykkes ved at partene forlikes, eller den fører ikke frem. Dersom den ikke fører frem, vil en dommer som har meklet, trekke seg fra saken og ny dommer fortsetter domstolsbehandlingen. Har ekstern mekler vært benyttet, kan samme dommer ta saken videre.

 
NAMSMYNDIGHET
     Til toppen av siden
Namsfogd / Namsmann
Namsmyndigheten er siden 2007 tillagt politiet. Les mer om tvangsfullbyrdelse på politietes nettside.

Tvangsfullbyrdelse / Tvangssalg / Tvangsauksjon
Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig kan man etter regler angitt i tvangsfullbyrdelsesloven begjære at namsmyndighetene tvangsfullbyrder kravet. En panterett kan da f.eks. omgjøres til penger ved tvangssalg eller tvangsbruk. Pantet kan være utleggspant eller avtalepant.
Tvangsfullbyrdelsesloven fra Lovdata.

 
NOTARIUS PUBLICUS     Til toppen av siden
Apostille / Legalisering

Informasjon om apostille / legalisering fra Regjeringens nettside.

Byfogd
Byfogd var tidligere tittel på dommerne ved byfogdembetene som fantes i de største byene. I dag er det bare et byfogdembete igjen; Oslo byfogdembete.
Informasjon om byfogd fra wikipedia.

Notarialforretning / Notarialbekreftelse
Informasjon om notarialforretning fra wikipedia.

Notarius publikus
Notarius publicus foretar vigsler og registreringer av partnerskap, og gir notarialbekreftelser, herunder bekreftelse av underskrift og rett kopi.
Notarialforretninger foretas av tingrettene og ved byfogdene i Oslo, Bergen og Stavanger. Også lensmenn kan foreta notarialforretninger, men dette er i hovedsak begrenset til å bekrefte riktigheten av underskrifter og utstedelse av leveattester.
Informasjon om notarius publicus fra wikipedia.

Sorenskriver
Dommer som er øverste administrative leder av en domstol i første instans, det vil si tingrettene.
Informasjon om sorenskriver fra wikipedia.

 
RETTSHJELP
     Til toppen av siden
Advokatbistand / Advokathjelp / Juridisk hjelp
Informasjon om rettshjelp fra Store Norske Leksikon.

Fri rettshjelp / Fri sakførsel
Egen nettside om fri rettshjelp.
Rettshjelpsloven fra Lovdata.

Rettsråd
Informasjon om Fritt rettsråd fra Store Norske Leksikon.
Egen nettside for rettsråd.

 
RETTSSAK
     Til toppen av siden
Informasjon om rettssak fra wikipedia.
 
Påtale
Påtalemyndighetens nettside.

Rettsgebyr
Informasjon om rettsgebyr fra wikipedia.
Rettsgebyrloven fra Lovdata.

Rettstvist
En rettslig konflikt kalles ofte en rettstvist. For Verdal er det Inntrøndelag tingrett som er rettsinstansen.

Saksøking
Domstol.no kan du finne informasjon om det norske rettsvesenet og hvordan det fungerer, f.eks. når noen blir saksøkt.

Sivil sak
Informasjon om sivil sak fra domstolene.

Stevning
I sivile saker er dette betegnelsen på at saksøkerne henvender seg til retten med en anmodning om at saksøkte må bli innkalt til et rettsmøte.
I straffesaker er dette betegnelsen på det offentliges innkalling av en siktet eller tiltalt til et rettsmøte.
Informasjon om stevning fra wikipedia.

Straffesak
Informasjon om straffesak fra domstolene.

Tiltale
Innebærer at det reises straffesak for domstolene. Politi og påtalemyndighet mener at det kan føres bevis for at en person utenfor enhver rimelig tvil er skyldig.Ulikt under etterforskningsstadiet har tiltalte uansett krav på forsvarer.
Informasjon om tiltale fra wikipedia.

Vitnegodtgjørelse / Vitnegodtgjøring
Hjemmel for vitnegodtgjørelse er lov av 21. juli 1916 om vitners og sakkyndiges godtgjørelse m.v.
Justisdepartementets Rundskriv G-4/03: "Spørsmål om dekning av utgifter til vitner i saker hvor det er innvilget fri sakførsel".

Informasjon om å vitne i retten fra domstolene.

Publisert: 10.03.2009 12:07 Sist endret: 16.05.2022 09:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS