Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Grunnskoleopplæring

Det er 8 kommunale grunnskoler i Verdal, og du finner mer informasjon om den enkelte skole i menyen til venstre.
Fra og med skoleåret 2018/2019 ble Volden skole lagt ned, men fra samme tid ble det opprettet privat montessoriskole i Helgådalen, Helgådal Montessori SA. Dette er den eneste private grunnskolen i Verdal kommune, og for informasjon om søknadsfrist for opptak, ta kontakt med skolen.
 
Via emneordene nedenfor kan finne mer informasjon i tilknytning til grunnskoleundervisning.

Emneord :

 

Av skolene er 3 organisert som oppvekstsentre, 1 skole er ren ungdomsskole, og de øvriger er barneskoler. Vuku oppvekstsenter er en kombinert barne- og ungdomsskole.

Øverste leder for grunnskolen i Verdal er kommunalsjef oppvekst.

BIBLIOTEKTJENESTER     Til toppen av siden
Se Bibliotekets egne nettsider.
 
 
PRIVATSKOLE / FRISKOLE     Til toppen av siden
Fra og med skoleåret 2018/2019 er det en privat grunnskole i Verdal kommune, Helgådal Montessori SA.
Se skolens egen nettside for informasjon om søknadsfrist m.m.

 
GRUNNSKOLE     Til toppen av siden
(10-årig obligatorisk skole for barn og ungdom i alderen 6–16 år)
Temaside om grunnskole fra Kunnskapsdepartementet
 
Barneskole / Barnetrinn

Klassetrinn 1.-7. klasse
 
Elevråd
Organ valgt av elever som skal være et bindeledd mellom elevene og skolens ledelse, og arbeide for elevenes fellesinteresser og et godt skole- og læringsmiljø.
I følge opplæringsloven §11-2 skal det i grunnskolen velges elevråd for klassetrinnene 5–7 og for trinnene 8-10. "Ein medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgåve å hjelpe elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet." Elevrådet skal være representert i skolens samarbeidsutvalg med to medlemmer.
 
Foreldreråd / Foreldreutvalg
På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet (opplæringsloven §11-4)
 
Fritt skolevalg / Skolebytte
Hvilken grunnskole barna skal gå på bestemmes i utgangspunktet av bosted og kommunens inndeling i skolekretser, men det er anledning for foresatte å søke om at barna kan få gå på en annen skole i kommunen. Ved flytting innen kommunen som medfører at familien bosetter seg i en annen skolekrets, vil barnet normalt bytte skole, men det er anledning for foresatte å søke om fortsatt skolegang ved samme skole.
Foresatte kan også søke om skolebytte, og kommunen kan flytte barn på eget initiativ, av andre årsaker dersom det vil være til det beste for barnet.
(se opplæringsloven §8-1)
 
Faget Religion, livssyn og etikk (tidligere KRL-faget)
Undervisninga i dette faget er spesilt beskrevet i opplæringsloven §2-4.
Retten til fritak fra enkelte fag og aktiviteter i grunnskoleopplæringa er hjemlet i opplæringsloven §2-3a.
 
Mellomtrinn
Klassetrinn 5.-7. klasse
 
Samarbeidsutvalg
Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg med to representantar for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som er omfattet av taushetsplikt etter lover eller forskrifter, blir behandlet i samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen (opplæringsloven §11-1)
 
Skolekrets
Forskrift til skoleområder i Verdal kommune pr. 01.08.2018.   PDF

Skolemiljøutvalg
Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen være representerte. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldrene til sammen er i flertall (opplæringsloven §11-1a).
 
Skolestart
Barn skal normalt starte i grunnskolen det året de fyller 6 år, men det er anledning til å utsette skolestart med et år dersom sakkyndig vurdering viser at barnets utvikling tilsier at det er det beste for barnet, og foresatte samtykker. Likedan kan foresatte søke om at barn som fyller 5 år før 1. april kan starte i grunnskolen etter søknad fra foresatte og sakkyndig vurdering.
Disse reglene finnes i opplæringslova §2-1.
 
Skoletilhørighet
Familiens bosted sammen med kommunens inndeling i skolekretser avgjør normalt hvlken skole barnet skal starte på / gå ved, men det er anledning til å søke om at barnet kan gå ved en annen skole. 
Forskrift til skoleområder i Verdal kommune pr. 01.08.2019.   PDF
 
Ungdomsskole / Ungdomstrinn
Klassetrinn 8.-10. klasse
 
 
GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE     Til toppen av siden
Sjekk i regelverket hos utdanningsdirektoratet om du har rett til grunnskoleopplæring for voksne.
Se også kapitel om rett til grunnskoleopplæring for voksne i Opplæringsloven.

Se også Temaside om voksenopplæring hos Utdanningsdirektoratet.

 
HJEMMEUNDERVISNING
     Til toppen av siden
Foreldre til elever i grunnskolen kan starte hjemmeundervisning. Retten til å drive hjemmeundervisning er hjemlet i  i opplæringslovens § 2-1 som tilsvarende opplæring. I Norge har barn opplæringplikt, og denne opplæringen må ikke nødvendigvis skje i offentlig grunnskole. For å starte hjemmeundervisning må foreldrene sende et informasjonsbrev til kommunen.

Hjemmeundervisning innebærer at foreldrene selv gir opplæring til egne barn. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen i samarbeid med foreldrene. Tilsyn med hjemmeundervisning er hjemlet i opplæringsloven § 14-2. Kommunen kan også innkalle eleven til prøver. Dersom det viser seg gjennom tilsyn at lovens krav til hjemmeundervisningen ikke oppfylles, skal kommunen kreve at barnet begynner i skole.

Mer informasjon om hjemmeundervisning :

 1. Wikipedia - hjemmeundervisning
 2. Norsk hjemmeundervisningsforbund

 

LEIRSKOLE     Til toppen av siden
I følge opplæringsloven §2-3 er det adgang til å organisere deler av undervisningen i leirskole.
Norsk Leirskoleforening har en egen nettside med nyttige opplysninger om leirskoler i Norge.

 
PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE
     Til toppen av siden
Audiopedagog / Logoped / PP-tjeneste / PPT / Spesialundervisning

Pedagogisk-psykologisk tjeneste - egen nettside.
 
 
SKOLEFRITIDSORDNING / SFO     Til toppen av siden
Temaside om skolefritidsordningen fra Kunnskapsdepartementet

Skolefritidsordninger i Verdal - klikk på skolens navn for mer informasjon. 

 

Søknad om plass i SFO, endring av plass, oppsigelse av plass

 

«SFO – en selvfølgelig del av grunnskolen», Kvalitetsplan for SFO i Verdal kommune, sist oppdatert 02.10.2016.  (PDF)

Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal, nye vedtekter fra og med 01.08.2021  (PDF)

Betalingssats SFO 2020 (fra 01.01.2022):

 • 100 % plass, pr. mnd. 3.000,- (dvs. 30.000,- pr år i 10 terminer)
 •   80 % plass, pr. mnd. 2.500,- (dvs. 25.000,- pr år i 10 terminer)
 •   50 % plass, pr. mnd. 1.800,- (dvs. 18.000,- pr år i 10 terminer)
 • For tilfeldig opphold betales kr. 160,- pr. time med kost inkludert.
 • Kostpriser:
  100 % plass                         240,- pr mnd
    80 % plass                         200,- pr mnd
    50 % plass                         120,- pr. mnd

 

Plass kan endres eller sies opp med 2 måneders varsel etter at oppsigelse er mottatt. Oppsigelse gjøres elektronisk i SFO portalen via link på kommunens hjemmeside. Plassen må sies opp før 1. april i skoleåret. Plassen gjelder inntil oppsigelse foreligger (1.-4. klasse). Det er mulig å fravike oppsigelsesfristen ved særskilte omstendigheter. 
Oppsigelse skal skje skriftlig til den skolefritidsordningen der barnet har plass, eller via elektronisk skjema.
Foreldrebetaling blir innkrevd ut opptaksperioden uavhengig om plassen benyttes eller ikke, så lenge gyldig oppsigelse/endring ikke er levert.

Søknad om plass i SFO, endring av plass, oppsigelse av plass

Plassen i SFO gjelder til oppsigelse foreligger, eller til barnet er ferdig med 4. klasse.
Velkommen som SFO-søker i Verdal kommune.

Informasjonsbrev angående foreldrebetaling i SFO / mulighet for reduisert foreldrebetaling basert på husholdningens inntekt.

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO

 
SKOLEMÅLTID     Til toppen av siden
Skolene i Verdal tilbyr skolemelkordning, og en del skoler har også skolefrukt.
 
Skolefrukt
Generell informasjon om skolefruktordningen finner du her, for detaljer om den enkelte skole i Verdal må du kontakte skolene.
 
Skolemat
Verdal kommune har ingen ordning for servering av skolemat til elevene i grunnskolen, den enkelte må selv ha med matpakke hjemmefra.

Skolemelk / Skoelyst
Informasjon om skolelyst (skolemelkordningen).
Opplysningskontoret for meieriprodukter
 
 
SKOLERUTE / SKOLERUTA / SKOLEFERIE / SKOLEÅRET     Til toppen av siden
Skoleruta for skoleåret 2021-2022

Skoleruta for skoleåret 2022-2023
 
 
SKOLESKYSS / SKOLETRANSPORT / SKOLEBUSS     Til toppen av siden
Kapittel 7 i Opplæringslova inneholder all lovregulering av skoleskyss, både for grunnskole og videregående skole.
Den enkelte kommune og fylkeskommune skal organisere skyss (og eventuelt losji) i tråd med det loven fastsetter.

Skoleveg / Skolevei
Retningslinjer for skoleskyss på trafikkfarlig veg 
 
 
SPESIALUNDERVISNING     Til toppen av siden
Spesialskole
*

Spesialundervisning
*

 
SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING
     Til toppen av siden
Opplæring til elever med annet morsmål enn norsk og samisk inntil de har gode nok norskkunnskaper til å følge den vanlige opplæringa i skolen. Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, tospråkleg opplæring eller begge deler.

Morsmålsopplæring / Særskilt språkopplæring / Tospråklig fagopplæring
Opplæringsloven §2-8 inneholder lovregulering av språkopplæring for språklige minoriteter

Publisert: 16.02.2009 14:54 Sist endret: 08.06.2022 10:12 Opprettet av Ove Haugrud
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS