Gå til innhold Globalmeny Forsiden
gronningen_topp

Reglement elevpermisjoner

Rektor ved skolen avgjør søknad om permisjon fra den pliktige opplæringen i form av enkeltvedtak dersom permisjonen strekker seg ut over 2 skoledager.

Skolen skal vurdere om permisjonen er forsvarlig. Det må således utvises skjønn ved behandlingen av den enkelte søknad, herunder pedagogiske hensyn og hvorvidt eleven har hatt permisjon tidligere.

Søknadsskjema elevpermisjon

Permisjon fra enkelttimer og inntil 2 skoledager:
Når det er forsvarlig kan dette innvilges av kontaktlærer etter påtegning og underskrift i meldingsbok av foreldre, eller den som har det daglige ansvaret for barnet.
Søknad framsettes senest dagen før den omsøkte permisjonen.

 • Permisjon i inntil to uker (10 skoledager):
  Når det er forsvarlig kan rektor, etter søknad, innvilge slik permisjon i form av enkeltvedtak, jf Forvaltningsloven (fvl) § 2.
  Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker.
  Det er ikke noe absolutt krav om at foreldre/foresatte sørger for opplæring i permisjonstiden.
  Generelt gjelder at en permisjon som er gitt, avkorter retten for eleven til grunnskoleopplæring tilsvarende (Merknader til Ol § 2-11. fra Ot.prp.nr.46 (1997-98).
  Det er ingen bestemmelser i opplæringsloven om hvor mange permisjoner en elev kan innvilges i løpet av et skoleår eller hele grunnskoletiden.
  I Verdal kommune er det fattet veiledende vedtak om at det ikke bør innvilges mer enn to permisjonsperioder inntil 2 uker per skoleår.
  Søknad framsettes senest 2 uker før starten av den omsøkte permisjonsperioden.
 • Elever som hører til trossamfunn utenfor Den norske kirken:
  - har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helgedag.
  Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute.
  Det er rektor som innvilger slik permisjon når denne går ut over 2 dager.
  Søknad framsettes senest 1 uke før starten av den omsøkte permisjonsperioden.
 • Når fravær ønskes i mer enn to uker (mer enn 10 skoledager):
  Grensen for permisjon fra den pliktige opplæringen på inntil 2 uker er ufravikelig.
  Dersom foreldrene likevel ønsker å ta eleven ut av skolen i mer enn to uker, kan rektor innvilge permisjon i inntil 2 uker av fraværsperioden. For den resterende fraværstiden, skal eleven skrives ut av skolen. Rektor avgjør saken i form av enkeltvedtak.
   
  Skjema for å melde elev midlertidig ut av grunnskolen
  (kan delvis fylles ut på nett, men må skrives ut og signeres)
   
  Skjema for å melde elev inn igjen i grunnskolen etter midlertidig utmelding
  (kan delvis fylles ut på nett, men må skrives ut og signeres)
 • Dersom eleven uteblir fra skolen uten å ha fått innvilget permisjon/være skrevet ut og eller meldt fra om privat opplæring i heimen:
  I slike tilfeller ansees fraværet som ugyldig, og egen prosedyre for dette trer da i kraft.
 • Saksbehandlingstid:
  Søknader behandles fortløpende. Dersom saken ikke kan avgjøres innen èn måned, skal det sendes skriftlig varsel om dette til søkeren med begrunnelse for dette, samt med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.
 • Klagemulighet:
  Dersom kommunen avslår søknad om permisjon fra den pliktige opplæringa, kan søkeren klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra han/hun mottok vedtaket (jf fvl §§ 28 og 29).
  Klagen sendes til den skolen som fattet vedtaket.
  I klagen angis hva man ønsker å få endret i vedtaket og begrunnelsen for dette.
  Skolen har plikt til å veilede klageren. Fylkesmannen er klageinstans.
  Når klagen kommer til den skolen som fattet vedtaket, skal denne vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes av skolen, skal saken sendes Fylkesmannen via kommunalsjef for oppvekst i kommunen.
   
  Dersom en eventuell klagesak skal sendes til Fylkesmannen via kommunalsjef for oppvekst, skal følgende dokumenter oversendes:
   
  - Rektors oversendelsesbrev
  - Foresattes søknad
  - Rektors begrunnede enkeltvedtak
  - Foresattes begrunnede klage
  - Eventuell dokumentasjon

Søknadsskjema elevpermisjon

Skjema for å melde elev midlertidig ut av grunnskolen
(kan delvis fylles ut på nett, men må skrives ut og signeres)
 
Skjema for å melde elev inn igjen i grunnskolen etter midlertidig utmelding
(kan delvis fylles ut på nett, men må skrives ut og signeres)

Opplæringslova § 2-11 første og andre ledd.
I forhold til lovens første ledd, har eleven ingen rettighet i forhold til permisjon. Permisjon kan innvilges etter søknad.
Etter andre ledd vil eleven derimot ha rettigheter i forhold til permisjon dersom vilkåret om opplæring i permisjonstiden er oppfylt. Permisjonen innvilges etter søknad.

Publisert: 12.10.2016 11:16 Sist endret: 09.05.2022 12:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS