Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Søknad om bytte av nærskole

I følge Opplæringslovens § 8-1 har «grunnskoleelevane rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til».

Verdal har forskrift om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sogner til.
Etter søknad kan eleven få starte på en annen skole enn den eleven sogner til.
Dette vil være underlagt kommunens «frie skjønn».

Søknadsskjema for bytte av nærskole

Forskrift til skoleområder i Verdal kommune pr. 01.08.2019.   PDF
(gjelder til 31.07.2022)

Forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune gjeldende fra og med 01.08.2022   PDF

Skyss og skyssansvar:
Kommunen kan kreve at foreldrene dekker skyssen hvis foreldrene har søkt om at eleven skal gå på en annen skole enn nærskolen. Unntaket er hvis kommunen har innvilget bytte av skole på grunn av overtallighet, skolemiljøet eller for å sikre bedre tilpasset opplæring. I slike tilfeller skal ikke foreldrene dekke skyssen.

Rutiner og saksgang:
Alle søknader om bytte av skole sendes:

Oppvekst v/skolefaglig rådgiver
Rådhuset
Johannes Bruns gt. 2
7650 VERDAL

Skolefaglig rådgiver avgjør i samråd med Virksomhetsleder skole/SFO og rektorene hva svaret blir, og fatter vedtak i henhold til det.

Forhold som vurderes ved søknad om bytte av skolekrets:
Utgangspunktet er at elever går på skole i den skolekretsen de bor.
Ved søknad om bytte av skolekrets, vil Verdal kommune ta hensyn til følgende forhold:

  • Er det plass til eleven ved skolen han/hun søkes inn? De som bor i kretsen har førsteprioritet på plass, og overføringer som fører til for store elevgrupper på årstrinnet, innvilges ikke.
  • Geografisk avstand
  • Trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
  • Andre forhold

 

Enkeltsaker og klageadgang:
Det fattes enkeltvedtak ved alle søknader. Dersom søknaden ikke innvilges, skal enkeltvedtaket begrunnes. Enkeltvedtak kan ifølge Forvaltningsloven påklages innen 3 uker etter mottatt vedtak.
En eventuell klage sendes tilbake til Oppvekst v/ rådgiver. Dersom vedtaket opprettholdes, videresendes klagen til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som er endelig klageinstans. 

Søknadsskjema for bytte av skolested

Publisert: 12.10.2016 11:16 Sist endret: 08.06.2022 11:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS