Varsel om oppstart - reguleringsplan - Fv. 72 Kvernbrua

Jf. plan- og bygningsloven (av 27.06.2008) §12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune om oppstart av:

Detaljreguleringsplan for fv. 72 Kvernbrua

Bakgrunnen for planarbeidet

Kvernbrua krysser elva Inna vest for Sul i Verdal kommune (se figur 1) og er en del av fv. 72.

Tiltakshaver for reguleringsplanen er Trøndelag fylkeskommune.

Lokalisering av Kvernbrua - Klikk for stort bildeFigur 1: Lokalisering av Kvernbrua

Brua er i dårlig forfatning og skal skiftes ut. Som følge av brufornyingen må også
veglinjene tilknyttet brua tilpasses ny situasjon. Med dette som bakgrunn igangsettes
det en reguleringsplanprosess for å få synliggjort tekniske forutsetninger og vurdert
arealbehov, både i anleggsfasen- og i permanent situasjon.

Om planen

Forslag til planavgrensning vist i figur 2 dekker et område på ca. 47 450 m2.

Siden plassering av ny bru, trasé-alternativer for veg, midlertidig trafikkavvikling og evt. deponi- og riggområder ikke er vurdert ved planoppstart, er det satt av et litt større område som evt. reduseres når alternativs-vurderingen er gjennomført.

kvernbrua - Klikk for stort bildeFigur 2: Forslag til planavgrensning

I kommuneplanens arealdel for Verdal kommune er området vist som LNFR-område. Kommuneplanens arealdel viser en detaljeringssone ved Kverbrua med henvisning til reguleringsplan-id 2000013. I denne reguleringsplanen er Kvernbrua er flyttet noe sørvest for dagens løsning.

Om ny bru skal ligge på samme sted eller bygges ved siden av er ikke avklart enda, men det skal avklares som en del av planprosessen. Formålet med planprosessen er å øke samfunnssikkerheten på strekningen.

Verdal kommune har som planmyndighet avgjort at planarbeidet ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Det er allerede utarbeidet en reguleringsplan for fv. 72 i området (planid 2000013), men denne må oppdateres for å tilfredsstille dagens lovverk og krav i Statens vegvesen sine håndbøker.

Tema som inngår i en konsekvensutredning, vil bli drøftet i planbeskrivelsen. Forskriftens vedlegg II vil kunne fungere som en sjekkliste for vurderingstema. I vårt planforslag vil vi spesielt drøfte følgende tema: trafikkforhold, trafikksikkerhet, anleggs- og riggområder, kulturminner og kulturmiljø, naturmiljø, forhold til vernet vassdrag, samfunnssikkerhet, inngrep i LNFR, inngrep i friluftsområde, inngrep i naturressurser, klima, støy og grunnforhold. Andre tema kan også komme opp som aktuelle under planprosessen.

Innspill til planarbeidet

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 17.01.2023 til:

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus, PB 2560
7735 Steinkjer

eller til postmottak@trondelagfylke.no

Send også kopi til Verdal kommune:
postmottak@verdal.kommune.no

Spørsmål til planarbeidet kan stilles til Trøndelag fylkeskommune ved:
Astrid Hanssen
Tlf: 936 91 008 
E-post: e-astha@trondelagfylke.no

Informasjon om planarbeidet:

Høringer - Trøndelag fylkeskommune