Høringsuttalelse

Her kan du sende inn uttalelse på saker som er lagt ut til høring:

Høringsuttalelse

Utvalg for plan og samfunn har i møte den 14. februar 2023, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt at følgende planforslag til detaljregulering og endring av kommunedelplan Verdal by sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn:

Fortetting i villaområdene - forslag til mindre endring av kommunedelplan Verdal by

Utvalg for plan og samfunn har i møte den 14. februar 2023, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt at følgende planforslag til detaljregulering og endring av kommunedelplan Verdal by sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Øvre Fagerli og Hallemsåsen

Utvalg for plan og samfunn har i møte den 14. februar 2023, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt at følgende planforslag til detaljregulering og endring av kommunedelplan Verdal by sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Vinne barnehage

Verdal kommunestyre har i møte den 27. februar 2023, sak 16/23, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Ørin sør II (utvidelse av Verdal industripark sørover)

Formannskapet vedtok i sak 30/2023 i møte den 16.02.2023 å legge forslag til ny renovasjons- og slamforskrift ut på høring.

Utvalg for plan og samfunn i Verdal kommune har i møte den 18. oktober 2022 sak 70/22, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt at følgende forslag til detaljregulering sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering Ørin Nord – nytt kaianlegg

I henhold til Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for følgende to områder:

Nestvoldjordet 2 (gnr 16/ bnr 1) og Bergsmyr (gnr 277/ bnr 1-2, 29)

Verdal kommunestyre har i møte den 12. desember 2022, sak 132/22, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplan: 

Detaljregulering Stiklestad skole

kvernbrua

Jf. plan- og bygningsloven (av 27.06.2008) §12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune om oppstart av:

Detaljreguleringsplan for fv. 72 Kvernbrua

Formannskapets innstilling til økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023, kommunale avgifter, eiendomsskattetakster, gebyrer m.m. for 2023 ligger nå ute til offentlig ettersyn.

Det vises til tidligere varsel om oppstart av planarbeid og utsendt høringsforslag for Ørin Sør II i Verdal kommune.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler SEBO og TOBB oppstart av:

Detaljreguleringsplan for Møllegata 14

Verdal kommunestyre har i møte den 26. september 2022 vedtatt reguleringsplan for boligutbygging: 

Detaljregulering for Lektor Musums gate 15 – sak 87/22

Verdal kommunestyre har i møte den 26. september 2022 vedtatt reguleringsplan for boligutbygging:

Detaljregulering Oberst Lemforts veg 35 og 37 – sak 86/22

Utvalg for plan og samfunn i Verdal kommune har i møte den 13. september 2022, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4, vedtatt at følgende forslag til utbyggingsavtale sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn: 

Utbyggingsavtale Nordgata 14, 16 og 18 - sak 60/22

Utvalg for plan og samfunn i Verdal kommune har i møte den 13. september 2022, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt at følgende forslag til detaljregulering sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn: 

Detaljregulering gang- og sykkelveg Fv. 72 Valstad - Lysthaugen - sak 55/22

I møte for mennesker og livskvalitet 14.09.2022 sak 55/2022 ble det vedtatt at Temaplan idrett, leik, fysisk aktivitet og anlegg 2022-2026 legges ut på offentlig høring i fire uker med høringsfrist 12. oktober 2022.

 

Oppstart av planarbeid for Storholmen-området.