Evaluering av prøveperiode for kommunale retningslinjer, behandling av motorferdselsaker

Verdal kommunestyre vedtok den 25.01.2021 nye retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i kommunen.

I disse retningslinjene ble punkt 6.3 Tillatelse til transport av bagasje og utstyr til egen hytte (hjemlet i nasjonal forskrift § 5 bokstav c) innført i en prøveperiode på 3 år, og innvilgede løyver ble gjort gjeldende i samme periode.

Denne prøveperioden er nå ferdig, og Verdal kommune vil med dette be om innspill til evaluering av ordningen. Det er i den forbindelse viktig å få inn både positive og negative erfaringer etter at ordningen ble vedtatt.

I ettertid av evalueringen vil kommunestyret ta saken opp til behandling og fastsette om ordningen skal videreføres eller avsluttes.

Innspill bes sendt Verdal kommune innen 16. juni 2023, enten på e-post postmottak@verdal.kommune.no eller på papir til:

Verdal kommune
Postboks 24
7651 Verdal