Høring av søknad om tillatelse til etablering av snødeponi - Havfruvegen 2 - Stein Arild Risan AS

Stein Arild Risan AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til drift av snødeponi i Havfruvegen 2 (gnr./bnr./fnr. 18/784/2, 277/132/8, 277/318/12 og 277/321/7) i Verdal kommune.

Søknad med vedlegg

Bakgrunn for søknaden

Opplagsplass for snø krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I en tillatelse settes det vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall og lignende.

Alle gjeldende tillatelser (etter forurensningsloven) er tilgjengelig på norskeutslipp.no.

Uttalelse

Det oppfordres til at kommunens forskjellige fagavdelinger uttaler seg om sine ansvarsområder, og
at det sendes samlet uttalelse. Opplysninger om og vurdering av følgende tema:

Arealplan

  • Gjeldende reguleringsplan/kommunedelplan (eller tilsvarende) for området. Er bedriftens omsøkte aktivitet i tråd med denne og tilhørende bestemmelser?
  • Om bedriftens område er registrert med forurensning i fagsystemet Grunnforurensning, eller om tidligere aktivitet på området kan ha medført grunnforurensning, men som ikke er registrert i fagsystemet.

Virksomheten viser til at de har vært i kontakt med kommunen. Dere skriver i epostkorrespondansen
vedlagt søknaden at arealene på Ørin er verdifulle industriarealer, og det er viktig at snødeponi ikke er tenkt som permanent løsning for denne tomta. Med dette som bakgrunn kan det være grunnlag for oss å gi en midlertidig tillatelse med sluttdato. Vi ber om tilbakemelding på dette, og hvor lenge det kan være aktuelt å drive snødeponi på dette arealet.

Natur

  • Forekomst av sårbare dyre- og plantearter i området, jf. naturmangfoldloven § 8.
  • Andre planlagte aktiviteter som kan påvirke økosystemer i området, jf. naturmangfoldloven § 10.
  • Om bedriftens utslipp kan gjøre det vanskelig å oppnå mål om god økologisk og god kjemisk tilstand i vannforekomsten, jf. vannforskriften § 4-6.

Helse

  • Støybelastning i området fra nærliggende virksomheter.
  • Bedriftens utslipp kan føre til overskridelse av mål for luftkvalitet i området.

Hvis det er andre lokale forhold som bør tas hensyn til når vi avgjør søknaden, knyttet til helse og
miljø, interesser i området, naboer eller annet, ber vi om at dere redegjør for dette.

Frist

Eventuelle merknader til søknaden sendes til:

Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 2600
7734 Steinkjer

eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 12. mai 2023.