Høring av søknad om tillatelse til utfylling i sjø - Ørin Nord (vest)

Verdal kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø i forbindelse med utvidelse av industriareal på Ørin.

Søknad med vedlegg

Bakgrunn for søknaden

Ørin Nord er et område regulert til industri som er lokalisert i deltaområdet til Verdalselva. Hensikten med utfyllingen er å legge til rette for utvikling og utvidelse av eksisterende industriområde på Ørin.

Verdal kommune søker om tillatelse til utfylling i vestlig del av området på Ørin, i.e. den delen som er helt innesluttet av dagens molo.

Av hensyn til geoteknisk stabilitet skal vestlig del av eksisterende molo flyttes mot øst før utfyllingen gjennomføres. Eksisterende masser fra dagens molo gjenbrukes ved etablering av ny molo. Det er ikke planlagt fjerning eller flytting av masser fra sjøbunnen/stedegne sedimenter ved flytting av molo.

Utfyllingen har et areal på 150 000 m2 og anslått mengde som skal fylles ut i sjø er 400 000 m3 masser. I utfyllingen skal det benyttes mudringsmasser fra utbygging av ny havn i regi av Trondheim Havn, masser i forbindelse med masseutskiftning fra industriarealer på Aker og tilkjørte rene masser (sprengstein).

Høring

Statsforvalteren i Trøndelag ber om at kommunen uttaler seg til søknaden. Vi ønsker spesielt å vite
om kommunen har informasjon om:

  • bedriftens omsøkte aktivitet er i tråd med gjeldende reguleringsplan og tilhørende bestemmelser
  • bedriftens utslipp kan gjøre det vanskelig å oppnå mål om god økologisk og god kjemisk tilstand i vannforekomsten, jf. vannforskriften § 4-6
  • bedriftens utslipp kan føre til overskridelse av mål for luftkvalitet i området
  • forekomst av sårbare dyre- og plantearter i området, jf. naturmangfoldloven § 8
  • andre planlagte aktiviteter som kan påvirke økosystemer i området, jf. naturmangfoldloven § 10
  • andre lokale forhold som vi bør ta hensyn til når vi avgjør søknaden, knyttet til helse og miljø, reguleringsplaner, interesser i området, naboer eller annet.

Frist

Eventuelle merknader til søknaden sendes til:

Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 2600
7734 Steinkjer

eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no, innen 05.05.2023.