Kunngjøring av oppstart detaljregulering for Møllegata 14

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler SEBO og TOBB oppstart av:

Detaljreguleringsplan for Møllegata 14

Eiendommen ønskes regulert til boligformål. Den er avsatt til næringsformål, BN 1, i kommunedelplan Verdal by. Området ligger sørvest for Verdal stasjon.

Formålet med planen er å oppføre leilighetsbygg med tilhørende uteoppholdsareal, lek og parkeringskjeller. Omfanget er ca. 70 leiligheter fordelt på 4-5 leilighetsbygg, i 3 til 5 etasjer. Det skal tilrettelegges for et bygg med felles funksjoner.

Det er avklart med Verdal kommune at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning og planprogram jfr.
forskriftens § 6 b), vedlegg I, punkt 25. Dette med bakgrunn i at planlagt boligformål ikke er i samsvar med
formålet i kommunedelplanen.

Som en del av planarbeidet varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale jfr. plan- og bygningslovens § 17.4.

Program for planarbeidet (PDF, 951 kB)

Referat fra planoppstartsmøte  

Innspill og merknader til varsling av oppstart og planprogram sendes til:

Gyda Løken, Arcon Prosjekt AS, gyda@arcon.no, tlf. 981 11 291 eller Randi Storeng, TOBB, rst@tobb.no, tlf: 416 51 869.

Frist for uttalelse: 11.11.2022