Offentlig ettersyn - Detaljregulering Møllegata 14

Utvalg for plan og samfunn i Verdal kommune har i møte den 14. mars 2023, sak 21/2023, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt at følgende detaljregulering sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn:
Møllegata 14

Planområdet er i dag ubebygd og er ca. 9 daa. Planområdet består av eiendommene 19/216 og 20/118,162. Tidligere omtalt som Goman-tomta.

Planområdet grenser i sør til to eiendommer og Stiklestad Alle, i vest Hanskemakergata, i nord til Møllegata og areal tilhørende Verdal Mølle og i øst Trønderbanen.

Planforslaget legger til rette for at området benyttes til boligbebyggelse. Det er planlagt 5 boligblokker med 3- 6 etasjer med delvis nedgravd parkeringskjeller og loft. Utbygging kan skje trinnsvis med 9-20 boenheter på hvert trinn.

Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00.

Eventuelle uttalelser sendes til:

Verdal kommune
Postboks 24
7651 Verdal

innen 23. mai 2023. Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no

 

Planforslaget med tilhørende saksdokumenter