Reguleringsplan til offentlig ettersyn - Detaljregulering Ørin Nord – nytt kaianlegg

Utvalg for plan og samfunn i Verdal kommune har i møte den 18. oktober 2022 sak 70/22, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt at følgende forslag til detaljregulering sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering Ørin Nord – nytt kaianlegg

Planområdet på ca. 74 daa er lokalisert nord-vest for Aker Solutions industriområde og berører eiendommene gnr/bnr 17/25 (Trondheim Havn) og 17/3 (Verdal kommune). Formålet med planarbeidet er å klargjøre arealet for bygging av ny kai. Reguleringsplanen omfatter arealer til selve kaikonstruksjonen, mudrings- og grunnarbeider, kranspor og nødvendig infrastruktur på land og i sjø. Det er utarbeidet konsekvensutredninger og vurderinger for flere tema som følger saken på høring.

Planforslaget med tilhørende saksdokumenter kan ses på www.verdal.kommune.no. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret på rådhuset, tlf. 74 04 82 00.

Evt. uttalelser sendes postmottak@verdal.kommune.no eller Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal innen 30. januar 2023.

Saksprotokoll utvalg for plan og samfunn 18.10.22

Vedtak (PDF, 3 MB)