Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering Nestvoldjordet 2 og Bergsmyr

I henhold til Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for følgende to områder:

Nestvoldjordet 2 (gnr 16/ bnr 1) og Bergsmyr (gnr 277/ bnr 1-2, 29)

Områdene er i gjeldende kommunedelplan Verdal by, vedtatt i 2017, avsatt til boligformål. Nestvoldjordet 2, angitt som B6 er ca. 16 daa. Bergsmyr angitt som B4 er ca. 30 daa. B6 og B4 har potensiale for hhv. ca. 70 og 130 boenheter med foreslått boligtypologi. Begge områdene er i dag dyrket mark. Formålet med planarbeidet er å regulere arealene til jordbruksformål.

Nestvoldjordet - Klikk for stort bilde

Bergsmyr - Klikk for stort bilde

Forslagstiller er Verdal kommune i hht. kommunestyresak 98/22 møte 31.10.2022. Planene skal utarbeides som enkle reguleringsplaner bestående av plankart med tilhørende bestemmelser. Det skal ikke lages konsekvensutredning.

Saksprotokoll kommunestyremøte 31.10.22 (PDF, 132 kB)

Saksfremlegg kommunestyremøte 31.10.22 (PDF, 649 kB)

Evt. innspill til varsel om planoppstart sendes postmottak@verdal.kommune.no eller Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal. 

Frist for innspill er 30. januar 2023.