Varsel om oppstart - reguleringsplan - Kjærenget boligpark

I henhold til Plan- og bygningslovens (PBL) §12-8 og §17-4 varsles oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale på eiendommen:
Stamphusmyra 1, G/Bnr 282/2

Gjennom kommunedelplan Verdal by 2017 - 2030, vedtatt 29.05.2017 er planområdet avsett til fremtidig boligbebyggelse.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge området for konsentrert småhusbebyggelse i form av frittliggende boliger og rekkehus. Eneboligene planlegges over to etasjer med garasje/ carport. Det blir to nye avkjørsler fra veien Stamphusmyra som adkomst til området. Planen inkluderer også felles parkering og uteareal samt friareal.

Tiltakshaver har i samarbeid med kommunen (jf. oppstartsmøtereferat) konkludert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd.

Oppdragsgiver er Eiendom 1 Bolig AS.

Eventuelle spørsmål/innspill til planarbeidet kan rettes innen 25. april 2023 til:

Tverrsnitt AS v/Karl Moen
Kirkehaug 8
7656 Verdal

Tlf: 948 77 070
E-mail: karl@tverrsnitt.no

Kjærenget boligpark - Klikk for stort bilde