Varsel om utvidelse av planområde - Ørin Sør II

Det vises til tidligere varsel om oppstart av planarbeid og utsendt høringsforslag for Ørin Sør II i Verdal kommune.

Statsforvalteren i Trøndelag har i høringsuttalelse fremmet innsigelse til planforslaget inntil det sikres at deler av området avsettes til naturområde som får vokse til med naturlig skog i en bredde på minst 20 meter langs hele industriområdet mot sør og minst 100 meter mot vest.

Verdal kommune vil imøtekomme innsigelsen ved bl.a. å utvide planområde, slik at naturområde kan sikres på arealer som er avsatt til LNF-område og framtidig industriområde i kommuneplanens arealdel. Dyrkajord vil ikke inngå i regulert naturområde.

I henhold til plan bygningsloven § 12-8 og 12-14 varsles det derfor om oppstart av planarbeid for et utvidet planområde på ca. 20 daa. Utvidet planområde berører eiendommene gnr./bnr. 276/1, 276/24 og vil følge i eiendomsgrensen 277/11, 277/33 og 277/30. Hele planområdet utgjør ca. 120 daa etter utvidelsen. Detaljert avgrensing framgår av vedlagte kart.

Innspill til utvidelsen av planområdet kan rettes pr. e-post til pal.gauteplass@norconsult.com eller pr. post til Norconsult AS, Kongens gate 27, 7713 Steinkjer innen 11. november 2022.

 

Utvidet plangrense vist på planforslag og gjeldende planer (PDF, 4 MB)

Utvidet plangrense vist på ortofoto (PDF, 2 MB)

Utvidet plangrense vist på kommunedelplan (PDF, 3 MB)