Vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering Stiklestad skole

Verdal kommunestyre har i møte den 12. desember 2022, sak 132/22, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplan: 

Detaljregulering Stiklestad skole

Planområdet på ca. 60 daa er lokalisert på den tidligere «planteskoletomta» sørvest for krysset Forbregdsvegen x Leksdalsvegen. Planområdet grenser til Forbregdsvegen i nord, Leksdalsvegen i øst og jordbruksareal i sør og vest. Vedtatt plan legger til rette for etablering av ny skole og sikrer areal til nærmiljøanlegg.

Vedtatt plan med saksdokumenter kan ses på www.verdal.kommune.no. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret på rådhuset, tlf. 74 04 82 00.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal, innen 13. januar 2023. Signert klage kan også sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.  

Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Saksprotokoll kommunestyremøte 12.12.22