Skoletildeling på Stiklestad påklaget

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har informert Verdal kommune om at FuglesangDahl AS har påklaget tildelingen av byggeoppdraget for Stiklestad skole til Grande Entreprenør. Kommunen får ti virkedagers frist på å gi sitt tilsvar på klagen.

Etter åpen anbudskonkurranse tildelte Verdal kommune den 15. juni 2023 kontrakten for totalenterprise for oppføringen av ny skole på Stiklestad til Grande Entreprenør. Tildelingskriteriene var vektet med 50% på pris, 25% på kvalitet, 15% på gjennomføringsplan og 10% på miljø.

Klager, som leverte det billigste tilbudet, anfører at tildelingskriteriene «gjennomføringsplan» og «miljø» (som Grande scoret best på) har fått for stor vekting i den endelige tildelingsavgjørelsen.

Verdal kommune vil gi tilsvar på klagen innen oppsatt frist, som altså er ti virkedager fra datoen (14. september) i oversendelsesbrevet fra KOFA. Kommunen har ikke inngått byggekontrakt med Grande Entreprenør, da det skal være en karantenetid etter tildeling nettopp for å ivareta klageretten til den eller de som ikke vinner anbudet. Siden det ikke er inngått kontrakt, vil KOFA prioritere saken og normalt avgjøre den innen to måneder.

- Det er foreløpig uklart i hvilken grad denne saken vil påvirke fremdriften på Stiklestad-prosjektet. Hvorvidt det forrykker ferdigstillelsesdato er for tidlig å si. Vi vil uansett kjøre i gang de prosessene vi kan starte uavhengig av hva som måtte bli den endelige KOFA-avgjørelsen, sier prosjektleder for Stiklestad-utbyggingen, Birger Røeggen.