Endring av detaljregulering for Tinden vest

Utvalg for plan og samfunn har vedtatt følgende endring av reguleringsplan:

Endring av detaljregulering for Tinden vest

Sak 32/23, 23. mai 2023

Planområdet på ca. 12 daa er lokalisert mellom Kvislavegen, Tindvegen og jernbanen, sørvest for Verdal brannstasjon. Planen legger til rette for boligbebyggelse i fire felt, hvorav felt B2 og B3 har fått økt grad av utnytting av hensyn til parkering for boliger med utleie. Det er også utført andre justeringer, hvorav bl.a. fortau gjennom boligområdet er erstattet av fortau langs Tindvegen forbi planlagt lekeplass. Planen legger til rette for 29-49 boenheter inkludert utleieenheter.

Klageadgang

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal, innen tre uker fra denne kunngjøring. Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.