Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Øvre Fagerli og Hallemsåsen

Utvalg for plan og samfunn har i møte den 14. februar 2023, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt at følgende planforslag til detaljregulering og endring av kommunedelplan Verdal by sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Øvre Fagerli og Hallemsåsen

Planområdet ligger inntil nylig vedtatte reguleringsplan for Fagerli og Hallemsåsen, i ytterkant av eksisterende boligfelt Forbregd Lein. Planområdet er 2,9 daa og benyttes i dag til juletreproduksjon. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for 4-6 boligtomter. Adkomst er planlagt via Hallemsåsen.

Planforslag med tilhørende saksdokumenter

Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00.

Eventuelle uttalelser sendes til:
Verdal kommune
Postboks 24
7651 Verdal

innen 17. april 2023.

Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no