Reguleringsplan til offentlig ettersyn - Detaljregulering gang- og sykkelveg Fv. 72 Valstad - Lysthaugen

Utvalg for plan og samfunn i Verdal kommune har i møte den 13. september 2022, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt at følgende forslag til detaljregulering sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn: 

Detaljregulering gang- og sykkelveg Fv. 72 Valstad - Lysthaugen - sak 55/22

Planforslaget er utarbeidet av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Verdal kommune. Hensikten med planarbeidet er å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter langs Fv. 72 på strekningen mellom Valstad og Lysthaugen. Strekningen er ca. 4,8 km lang og strekker seg fra krysset ved Valstad, der dagens gang- og sykkelveg slutter, og videre helt opp til Lysthaugen.

Planforslaget med tilhørende saksdokumenter

Eventuelle uttalelser sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no 

Uttalelser kan også sendes til: Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal.

Frist for uttalelser er 14. november 2022.