Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn - Nordgata 14, 16 og 18

Utvalg for plan og samfunn i Verdal kommune har i møte den 13. september 2022, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4, vedtatt at følgende forslag til utbyggingsavtale sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn: 

Utbyggingsavtale Nordgata 14, 16 og 18 - sak 60/22

Det er utarbeidet forslag til utbyggingsavtale mellom Coop Midt-Norge SA og Verdal kommune, som avklarer gjennomføring av utbyggingstiltak som er forutsatt i detaljregulering for Nordgata 14, 16 og 18, vedtatt 01.03.2021. Avtalen ble gjennomgått med utbygger i møte i august og legges nå frem for

Forslag til avtale

Eventuelle uttalelser sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no 

Uttalelser kan også sendes til: Verdal kommune, Postboks 24, 7651 Verdal.

Frist for uttalelser er 14. november 2022.