Vedtatt reguleringsplan - Detaljregulering ny gang- og sykkelveg Fv.72 Vallstad - Lysthaugen

Verdal kommunestyre har vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering ny gang- og sykkelveg Fv.72 Vallstad - Lysthaugen

Delstrekning 1-5

Sak 42/23, 25. april 2023

Planvedtaket gjelder delstrekningen fra Vallstad til Sundbyvegen og legger til rette for gang- og sykkelveg på sørsiden av fylkesvegen. Plandokumentene er utarbeidet for å gjelde hele strekningen på 4,8 km fra Vallstad til Lysthaugen. Pga. justering av utforming på busslomme ved Lysthaugen ble vedtak av delstrekning 6 mellom Sundbyvegen og Lysthaugen utsatt til neste møte.

Delstrekning 6

Sak 53/23, 30. mai 2023

Planen omhandler delstrekningen fra Sundbyvegen til Lysthaugen og legger til rette for gang- og sykkelveg på sørsiden av fylkesvegen mellom Sundbykrysset og eksisterende undergang.

Klageadgang

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal, innen tre uker fra denne kunngjøring. Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.