Bolystmidler

Bolystmidlene i Verdal kommune skal bidra til å støtte opp om lokale tiltak som kan fremme kommunens attraktivitet, innenfor de tre satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel:

 • Livskraftig, attraktiv og miljøvennlig
 • Inkluderende, raus og mangfoldig
 • Skapende, kompetent og framtidsrettet

Det er to kategorier for bolystmidler:

 • Midler til aktivitet/formidling
 • Midler til stedsutvikling

Søknadene behandles administrativt og maks søknadsbeløp er kr. 50 000,-.

Ny søknadsperiode åpnes 15. februar.

Søknadsfrist 15. april 2024.

Hvem kan søke

 • Frivillige lag, foreninger/organisasjoner (inkludert velforening).
 • Prosjektbaserte tiltak med deltakelse fra ulike aktører (flere lag kan søke sammen).

Generelle kriterier

 • Maks søknadsbeløp er kr 50 000,-
 • Søker må ha organisasjonsnummer
 • Frivillige lag og foreninger/organisasjoner kan kun sende én søknad pr frist. Unntak der en er en del av et tiltak med deltakelse fra flere ulike aktører.
 • Kommunale bolystmidler er i hovedsak en delfinansieringsordning
 • Prosjekt der støtten av bolystfondet har utløsende effekt vil prioriteres. Normalt er støtten utløsende når:  
  1. Prosjektet ikke vil bli gjennomført uten støtte
  2. Omfanget av prosjektet vil være mindre uten støtte 
  3. Prosjektet kan gjennomføres raskere med støtte
 • Prosjektet skal være ferdig planlagt før søknad sendes.
 • Hvis prosjektet ikke er gjennomført innen ett år etter tilsagnsdato faller støtten bort.
 • Søkere som mottar bolystmidler må dokumentere påløpte kostnader gjennom avsluttende prosjektregnskap. Sluttrapport med prosjektregnskap skal forelegges kommunen til orientering.

Kriterier for bolystmidler til aktivitet/formidling

Eksempler på prosjekter som kan høre hjemme i denne kategorien:

 • Tilrettelegging av gruppeaktiviteter
 • Inkludering av tilflyttere
 • Prosjekter rettet mot barn og unge
 • Prosjekter rettet mot aktivisering av eldre
 • Prosjekter som skaper stolthet og identitetsfølelse

Listen er ikke uttømmende.

Kriterier for bolystmidler til stedsutvikling

 • 50 % av midlene skal tildeles områder utenfor kommunedelplan Verdal by.
 • Tiltak som krever søknad etter plan- og bygningsloven skal være godkjent før utbetaling finner sted.

Eksempler på prosjekter som kan høre hjemme i denne kategorien:

 • Forskjønning av lokalmiljø generelt eller spesifikke fellesarealer
 • Varige installasjoner/bygg beregnet på rekreasjon, til fellesskapets benyttelse
 • Etablering av nye møteplasser eller rehabilitering av eksisterende møteplasser i lokalmiljøet

Listen er ikke uttømmende.

Dette kan det ikke søkes støtte til

 • Faste driftskostnader i organisasjon/forening, eller aktivitet som faller inn under det man kan si er dens normalaktivitet.
 • Det er ikke anledning til å benytte bolystmidler til å tegne andeler elle aksjer i privat næringsvirksomhet.
 • Søknader som gjelder næringsaktivitet, skal først og fremst rettes imot Verdal kommunes næringsfond.
 • Forprosjekter.

Krav til søknad

Søknaden sendes inn via skjema i lenken under. Søknaden skal inneholde følgende informasjon:

 • Prosjektnavn - hva søkes det om støtte til?
 • Hvor mye søkes det om støtte til?
 • Informasjon om søker(e) med kontaktopplysninger som navn, mobilnummer, epostadresse, kontonummer og organisasjonsnummer
 • Kostnadsplan med oversikt over forventede kostnader i prosjektet
 • Finansieringsplan som viser hvordan dette er tenkt finansiert med tilskudd, egeninnsats, sponsorer mm. (Beregnet timelønn for eget arbeid skal ikke overstige NOK 250,-)
 • Beskrivelse av hvordan prosjektet bidrar til å fremme kommunens attraktivitet innenfor én eller flere av satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel:
  1. Livskraftig, attraktiv og miljøvennlig
  2. Inkluderende, raus og mangfoldig
  3. Skapende, kompetent og framtidsrettet

Søk her