Søknad om bytte av skolested

«Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til.», jf. § 8-1 i Opplæringslova.

Verdal kommune har Forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune pr. 01.08.2022 (PDF, 102 kB), som gir informasjon om skolekretsgrensene i kommunen og saksbehandling rundt saker som omhandler nærskoleprinsippet. Det er folkeregistrert adresse som avgjør hvilken skole eleven sogner til.

Etter søknad kan eleven få starte på en annen skole enn nærskolen. Dette vil være underlagt kommunens «frie skjønn».

Rutiner og retningslinjer for bytte av skolested

Elektronisk skjema fylles ut. Søknader går til skolefaglig rådgiver som, i samråd med virksomhetsleder skole/SFO og rektorene, behandler søknaden og fatter enkeltvedtak i henhold til vurderingene som blir gjort.

Det elektroniske søknadsskjemaet inneholder følgende obligatoriske felt:

 • Elevens og foresattes personalia.
 • Hvilken skole eleven går på per i dag og hvor det ønskes skoleplass.
 • Dato for skolebytte.
 • Begrunnelse for ønsket om skolebytte.
 • Barnekonvensjonens artikkel 12, gir barn en rett til å uttale seg om alle forhold som berører dem. Det betyr at vi i saksbehandlingen skal undersøke hva som er barnets syn, og vi skal tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med alder og modenhet. Barnet må ikke nødvendigvis ha meninger om løsningen av en sak for å uttale seg. Det er tilstrekkelig at barnet mener noe om enkelte sider av en sak. Barnet har ingen plikt til å uttale seg, men skal bli gitt muligheten. 
  • Det må komme hvem som skal ivareta barnets/elevens rett til å uttrykke seg. Enkeltvedtak fattes ikke før dokumentasjonen foreligger saksbehandler gjennom f.eks.

Referat fra samtale mellom barnet og foresatte, en annen omsorgsperson i familien eller omgangskretsen eller en tillitsperson i barnehagen eller skolen.

Hvis barnet/eleven ikke ønsker å uttrykke seg må også det dokumenteres.

​​​​​​Det kan også være aktuelt å legge ved dokumentasjon, fra hjelpeinstanser eller annet; f.eks. ppt, bup, lege, dokumentasjon på fremtidig leie av bolig, huskjøp ol.

Søknadsfrist og svar

Ønsker du å bytte skolested ved oppstart i 1. trinn eller overgang til ungdomsskolen er fristen for å søke 1. desember året før. 

Ønsker du å bytte skole midt i grunnskoletida er det ingen søknadsfrist.

Søknadsskjema

Hvordan vurderes søknaden?

Utgangspunktet er at elever går på skolen som ligger i den skolekretsen de bor i. Alle søknader vurderes på individuelt grunnlag.

Ved søknad om bytte av nærskole, vil Verdal kommune vurdere elevens beste opp mot følgende forhold:

 • Kort tid igjen av skoleåret/skoleløpet (beholde plass ved flytting)
 • Særlig tungtveiende grunner (alvorlig sykdom, store tilretteleggingsbehov osv.)
 • Søsken ved skolen
 • Geografisk avstand
 • Trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
 • Kapasitet. De som bor i skolekretsen har førsteprioritet på plass, og overføringer som fører til for store elevgrupper på årstrinnet innvilges ikke.
 • Andre forhold

Skoleskyss når elever ikke går på sin nærskole

Trøndelag fylkeskommunen står ikke ansvarlig for skoleskyss når elever ikke går på sin nærskole.

Jf. Trøndelag fylkeskommunes; Retningslinjer for skoleskyss, er det kommunen som skal ta stilling til om eleven har rett til skyss når det tillates avvik fra nærskoleprinsippet. Verdal kommune har adgang til å sette vilkår når skolebyttet ikke har sammenheng med retten til opplæring og foresatte må som hovedregel dekke alle skyssutgifter selv. Unntaket er hvis kommunen har innvilget bytte av nærskole på grunn av overtallighet, skolemiljøet eller for å sikre eleven forsvarlig tilpasset opplæring, spesialundervisning eller språkopplæring.

Enkeltvedtak og klageadgang

Det fattes enkeltvedtak ved alle søknader. Dersom søknaden ikke innvilges, skal enkeltvedtaket begrunnes. Enkeltvedtak kan ifølge Forvaltningsloven påklages innen 3 uker etter mottatt vedtak. En eventuell klage sendes til:

Verdal kommune v/skolefaglig rådgiver
Postboks 24
7651 Verdal

Dersom vedtaket opprettholdes, videresendes klagen til Statsforvalteren i Trøndelag, som er endelig klageinstans. 

Regelverk

Opplæringslova

Forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune per 01.08.2022 (PDF, 102 kB)

Retningslinjer for grunnskoleskyss i Trøndelag

Barnekonvensjonen | UNICEF

Barnevernsloven

Forvaltningsloven