Permisjon fra undervisning

Du kan søke om permisjon fra undervisning i opptil 10 dager per skoleår. Her finner du informasjon om hva du bør ta hensyn til og hvordan du søker.

Permisjon inntil 2 dager

Kortere permisjoner meldes inn til kontaktlærer via Schoollink som vanlig fravær.

Ditt ansvar som foresatt

Du bør unngå å ta ut eleven i permisjon:

  • når eleven skal ha eksamen eller tentamen
  • under store prosjekter eller gruppearbeid
  • i oppstart og avslutning av skoleåret
  • om eleven har unormalt høyt fravær

Det er ditt ansvar som foresatt å sørge for at eleven følger undervisningen under permisjonen. Da kan du følge de arbeidsplanene som kontaktlæreren har gjort tilgjengelig.

Slik søker du om permisjon

Søknadsskjema elevpermisjon

Elever som hører til trossamfunn utenfor Den norske kirken

Disse elevene har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helgedag.
Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute.
Det er rektor som innvilger slik permisjon når denne går ut over 2 dager.
Søknad framsettes senest 1 uke før starten av den omsøkte permisjonsperioden.

Når fravær ønskes i mer enn to uker (mer enn 10 skoledager)

Grensen for permisjon fra den pliktige opplæringen på inntil 2 uker er ufravikelig. Dersom foreldrene likevel ønsker å ta eleven ut av skolen i mer enn to uker, kan rektor innvilge permisjon i inntil 2 uker av fraværsperioden. For den resterende fraværstiden, skal eleven skrives ut av skolen. Rektor avgjør saken i form av enkeltvedtak.
 
Skjema for å melde elev midlertidig ut av grunnskolen (DOCX, 26 kB)
(kan delvis fylles ut på nett, men må skrives ut og signeres)
 
Skjema for å melde elev inn igjen i grunnskolen etter midlertidig utmelding (DOCX, 27 kB)
(kan delvis fylles ut på nett, men må skrives ut og signeres)

Uteblir en elev fra skolen uten å ha fått innvilget permisjon/være skrevet ut og eller meldt fra om privat opplæring i heimen, vil fraværet ansees som ugyldig, og egen prosedyre for dette trer da i kraft.  

Saksbehandlingstid

Søknader behandles fortløpende. Dersom saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal det sendes skriftlig varsel om dette til søkeren med begrunnelse for dette, samt med opplysninger om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Dersom kommunen avslår søknad om permisjon fra den pliktige opplæringa, kan søkeren klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra han/hun mottok vedtaket (jf fvl §§ 28 og 29). Klagen sendes til den skolen som fattet vedtaket.

I klagen angis hva man ønsker å få endret i vedtaket og begrunnelsen for dette.

Skolen har plikt til å veilede klageren. Fylkesmannen er klageinstans.

Når klagen kommer til den skolen som fattet vedtaket, skal denne vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Opprettholdes vedtaket, skal saken sendes Fylkesmannen via kommunalsjef for oppvekst i kommunen.
 
Dersom en eventuell klagesak skal sendes til Fylkesmannen via kommunalsjef for oppvekst, skal følgende dokumenter oversendes: 

  • Rektors oversendelsesbrev
  • Foresattes søknad
  • Rektors begrunnede enkeltvedtak
  • Foresattes begrunnede klage
  • Eventuell dokumentasjon

Opplæringslova § 2-11 første og andre ledd

I forhold til lovens første ledd, har eleven ingen rettighet i forhold til permisjon. Permisjon kan innvilges etter søknad.

Etter andre ledd vil eleven derimot ha rettigheter i forhold til permisjon dersom vilkåret om opplæring i permisjonstiden er oppfylt. Permisjonen innvilges etter søknad.

Har du spørsmål?

Om du har spørsmål om permisjon fra undervisningen, ta kontakt med rektor.