Skoleskyss

Elever kan få gratis skoleskyss når avstanden mellom hjem og skole er mer enn to kilometer (1. trinn) eller fire kilometer (2.-10. trinn). Ordningen gjelder både private og kommunale grunnskoler.

Det er Trøndelag Fylkeskommune ved samferdselsavdelingen som behandler søknader om skoleskyss. Når fylkeskommunen bekrefter rettigheten for skoleskyss, sender de en bestilling til AtB. AtB organiserer og finansierer skoleskyssen på vegne av fylkeskommunen og kommunene. I tillegg til fylkeskommunen kan din kommune innvilge fri skoleskyss på andre grunnlag. 

  • Elever som har skyssrett pga. avstand trenger ikke å søke om skoleskyss. Skolen bestiller skoleskyss og busskortene blir delt ut på skolen ved skolestart.
  • Har du akkurat flyttet til Verdal eller flyttet lenger unna skolen slik at du har rett til skoleskyss, melder du fra til skolen. Kontaktinformasjonen finner du på nettsiden til din skole.
  • Lokal- og skolelinjene er tilpasset skoledagene, men kan brukes av alle med gyldig billett. De er ikke forbeholdt elever med rett til fri skoleskyss.
  • AtB - skoleskyss

Skoleruter - AtB

I noen tilfeller kan elever ha rett til skoleskyss selv om avstandskravet ikke er oppfylt

Fylkeskommunen behandler søknader som omhandler:

  • Delt bostedsskyss
  • Medisinske forhold. Legeattest må legges ved søknaden
  • Farlig eller vanskelig skolevei fra bosted til holdeplass

Retningslinjer, søknadsskjema og klageadgang - Trøndelag fylkeskommune

Kommunen behandler søknader som omhandler: 

  • Farlig eller vanskelig skolevei der avstandskravet ikke er oppfylt

Det vil alltid medføre en generell risiko når barn ferdes i trafikken. Med særlig farlig eller vanskelig skoleveg menes at eleven utsettes for en fare/vanske utenom det vanlige. Veileder for Særlig farlig eller vanskelig skolevei - Trygg trafikk

Når eleven ikke går på sin nærskole er skyssretten begrenset. I de tilfellene skolebyttet ikke har sammenheng med retten til opplæring må foresatte som hovedregel dekke alle skyssutgifter selv. Unntaket er hvis kommunen har innvilget bytte av nærskole på grunn av overtallighet, skolemiljøet eller for å sikre eleven forsvarlig tilpasset opplæring, spesialundervisning eller språkopplæring.

Søknad sendes til skolefaglig rådgiver i Verdal kommune.

Hjelp oss å skape hjertesoner - ikke kjør barna til døren!

Målet med hjertesoner er å gjøre skoleveien tryggere for elevene ved å redusere trafikkpågangen rundt skolen ved skolestart og skoleslutt. I hjertesonen skal barna oppleve at det er trygt å gå eller sykle til og fra skolen og fritidsaktiviteter i skolens nærområde.

Som foreldre kan det være fristende å kjøre barna til skolen. Flere bør spørre seg om det virkelig er nødvendig. Selv om det er gjort i beste mening, gjør kjøringen faktisk at det blir mindre trygt rundt skolene og langs skoleveien – selv om du ikke råkjører.

Hjertesone - Trygg trafikk

Kontaktinformasjon

Merete Tveita Skrove, skolefaglig rådgiver

Telefon: 95 15 29 97

E-post: merete.tveita.skrove@verdal.kommune.no

 

Joar Eklo, virksomhetsleder skole/SFO

Telefon: 91 13 37 38

E-post: joar.eklo@verdal.kommune.no