Utleieregler for idrettshaller

Generelt

Idrettshall kan leies fast for et helt skoleår eller til enkeltstående arrangement. Leietaker må opplyse/legge frem plan for omfanget av arrangementet og hvilken form arrangementet skal ha.

Sesongen for faste treningstider følger skoleåret og er fra uke 34 til ut uke 22. Leietaker forplikter seg til å leie i hele perioden. Tildeling av treningstid gjøres i begynnelsen av juni hvert år, etter søknad.

Faste treningstider er fra mandag til og med fredag fra kl. 16 til 22.

Ved utleie vil tilsynsvakt være tilgjengelig. Denne personen har skolen gitt fullmakt til å gripe inn overfor leietaker hvis det oppdages ulovligheter eller andre forhold som kan skade personer eller skolens inventar, utstyr og bygninger.

Ved spesielle behov for leie utenom åpningstidene, kan dette gjøres etter nærmere avtale med skolen.

Leietaker har ikke adgang til andre lokaler enn dem som de til enhver tid leier.

Leietakere til faste treningstimer har ikke anledning til å drive framleie.

Ved spesielle arrangement kan oppsatte treningstider endres/kanselleres. Leietakeren skal varsles om dette senest 14 dager før det aktuelle tidspunktet.

Ny leietaker må selv kontakte laget som har faste treningstimer for å avtale med dem om bruk av deres leietid. Ved godkjenning, må ny leietaker gi beskjed til Verdal videregående skole om dette, samt søke på eget skjema til skolen.

Ved opphør av leieforholdet plikter å avlyse leieforholdet minst en uke før avtalt leieforhold ved korttidsleie og minimum en måned ved langtidsleie. Avlysning skjer til enhet eiendom. Hvis dette ikke overholdes, blir leietaker belastet leie.

Ledige timer

Ledige timer tildeles etter hvert som interesserte leietakere melder seg.

Skade

Lokalene og inventaret skal behandles med forsiktighet og forlates i den tilstand man fant det.

Enhver skade på bygg, lokaler, inventar og utstyr skal dekkes av leietaker. Skader skal straks meldes til Verdal kommune, Teknisk drift ved tilsynsvakt eller vaktmester. Utleier påtar seg intet ansvar for tap ev eller skade på leietakernes/brukernes utstyr.

Leietaker er selv ansvarlig for sikkerheten til sine brukere.

Ved uansvarlighet kan leietaker nektes adgang ved en senere anledning, samt pålegges å dekke evt. skader.

Alle leietakere innkalles til et eget møte hver høst før treningssesongen starter. Utleiereglene gjennomgås, samt generelle tilbakemeldinger fra brukerne i forhold til hva som har vært bra og hva som kan forbedres for kommende sesong.

Ansvarlig leder/trener har plikt til å gjennomgå reglene slik at hver enkelt treningsdeltaker blir kjent med dem.

Det kan i spesielle tilfeller dispensere fra utleiereglene.

Skulle det oppstå tvist om tildeling av treningstimer eller bruken av idrettshall eller klatrevegg, skal dette avgjøres av hallstyret for Verdalshallen eller av Utleieutvalget for hallen ved Verdalsøra barneskole/Verdalsøra ungdomsskole.

Ordensregler

 1. Alle brukere/grupper skal ha en navngitt leder/trener som skal være til stede når lokalet er i bruk. Leder/trener kvitterer for hver utleieperiode på et eget utleieskjema
 2. Uvedkommende har ikke adgang til hall.
  Lag/organisasjoner som trener må selv sørge for at deltakerne får adgang.
 3. Leder/trener har ansvar for følgende:
  1. At det hersker orden i garderober og saler, både før, under og etter trening
  2. At oppvarming med ball foregår i hallen
  3. At alt utstyr som benyttes blir behandlet med varsomhet og settes tilbake på plass etter bruk
  4. At gulvet i hallen rengjøres etter endt trening. Mopper står tilgjengelig og på fast plass i idrettshallen. Leder/trener har ansvar for at dette etterfølges før ny leietaker/ny time begynner
 4. Før trening tar til skal omkledning foretas i garderobene. Utleier er ikke ansvarlig for tøy og andre verdisaker m.m.
 5. Alt treningsutstyr som setter merker i golvet er ikke tillatt brukt, f. eks. sko med pigger/knotter eller svarte såler som setter merker, striper, spranglister av metall uten beskyttelse etc. Alt fottøy som nyttes i hallen skal være rengjort for sand og annet smuss.
  Klisterbruk kun i henhold til håndballkretsens reglement.
 6. Bare teknisk fotballtrening, f. eks. ”five-a-side”-spill er tillatt. Spark mot vegger, tak etc. er ikke tillatt.  Det skal kun brukes hallball.
 7. Fottøy som blir brukt under utetrening skal ikke brukes i lokalene – heller ikke i gang inn til garderobene.
 8. Røyking eller nyting av alkohol/andre rusmidler er ikke tillatt i idrettshallen eller på skolens område.

Ved utleie av andre arrangement enn til faste treningstimer

Idrettshallen kan også leies til enkeltstående arrangement.

Leietaker må opplyse/legge frem en plan for omfanget av arrangementet og i hvilken form arrangementet skal ha, jfr. eget søknadsskjema.

Vedkommende som står som leietaker er ansvarlig for å gjøre seg kjent med reglement og branninstruks. Ansvarlig leietaker må være over 18 år.

Vakthold

Leietaker er ansvarlig for:

 • Stille med tilsynsvakter avhengig av arrangementets størrelse
 • Betale for ekstra vakthold hvis arrangementet krever det
 • Tilsynsvaktene har også ansvar for øvrige lokaler på skolen, hvis de er med i leieavtalen
 • Ved tilfeller der skolen må innkalle ekstrapersonell, vil kostnadene for dette bli belastet leietaker

Internett

Gjestenett vil være tilgjengelig for leietaker etter nærmere avtale.

Alarm

Det er ikke anledning til å oppholde seg i andre deler av bygningsmassen enn de som er med i leieavtalen. Disse områdene er tilkoblet alarmsentralen og ved utløsing av denne vil leietaker bli belastet et gebyr i henhold til alarmsentralens prisliste.

Renhold og opprydding

Leietaker skal rydde lokalene umiddelbart etter endt bruk. Er ikke noe annet avtalt, skal det være ryddet som når lokalene ble tatt i bruk. Stoler/bord/utstyr skal være plassert slik som utleier har gitt beskjed om. Leietaker skal moppe/feie gulvene i lokalene dersom arrangementet har medført betydelig tilsmussing av gulvene, samt tømme søppel til henvist plass.

Kostnader på grunn av ekstra rydding og renhold for skolen, vil bli belastet leietaker.

Brannforskrifter

Leietaker plikter å sette seg inn i gjeldende sikkerhetsrutiner og branninstrukser. Leietaker plikter å rette seg etter pålegg gitt av brannvernleder. Leietaker plikter å påse at alle rømningsveier er åpne til enhver tid.

Parkering

Det skal kun parkeres på skiltede parkeringsplasser.

Viser ellers til de generelle ordensreglene ovenfor.

Fakturering

Fakturering foretas to ganger pr. år for leietakere med faste treningstider. Ved enkeltarrangement faktureres det fortløpende etter hvert arrangement etter gjeldende prisliste.

Sesong

Sesong for faste treningstider følger skoleåret. Oppstart er i uke 34. Sesongslutt er i uke 22. Hallene er stengt på helligdager, i juleferie og påskeferie. Tildelt treningstid følger skoleåret så lenge annet ikke er avtalt.