Samfunnssikkerhet og beredskap

Kriseberedskap

Kommunal kriseledelse

Kommunedirektør er leder av kommunens kriseledelse. Her sitter også kommunalsjefene for sektorene og fagpersoner med overordnet beredskapsansvar. I tillegg møter også politiet. Andre innkalles ved behov, avhengig av hendelse.

Ordfører er kommunens talsperson ved krisehendelser.

Kriseteam

I kommunen er det et eget kriseteam med fagpersonell som har særskilt kompetanse i psykososialt arbeid (POSOM-team). Medlemmene er:

 • Spesialsykepleiere
 • Sykepleier
 • Vernepleier

Avhengig av situasjon kan det bli aktuelt å kalle inn andre fagpersoner som:

 • Lege
 • Prest
 • Helsesykepleier
 • Sosionom
 • Barnevern
 • Lærere/rektorer
 • Politi

Teamet kontaktes av Innherred interkommunale legevakt eller kommunal legevakt i Verdal ved akutte kriser og katastrofer. Den enkelte innbygger kan ikke selv kontakte kriseteamet hvis en har ønske om hjelp. Ønske eller behov for hjelp fra kriseteamet kan skje gjennom henvendelse til fastlege eller legevakt.

POSOM = Psykisk og sosial omsorg ved kriser

Beredskapsplaner

Kommunens beredskapsplaner inneholder varslingslister og oversikt over hvilke tiltak som skal gjennomføres for å håndtere uønskede hendelser. Beredskaps- og kriseplaner ligger på kommunens interne systemer, da disse inneholder enkelte opplysninger som ikke bør være alminnelig kjent.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de kan påvirke kommunen. Resultatet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).

ROS (PDF, 19 MB)

Tilfluktsrom i Verdal kommune

De viktigste sivile beskyttelsestiltakene kommer frem i Meld.St. 5 (2020-2021) Samfunnsikkerhet i en usikker verden hvor det står følgende:

"Regjeringen har besluttet at innretningen av fremtidige sivile beskyttelsestiltak skal baseres på tre hovedtiltak; rettidig befolkningsvarsling med høy dekningsgrad, hensiktsmessig evakuering til trygge oppholdssteder og egenberedskap."

Trygge oppholdssteder kan være områder og bygninger som anses egnet, selv om de ikke er underlagt de krav som gjelder for definerte tilfluktsrom.

Verdal kommune har fire offentlige tilfluktsrom som er ment til bruk for «mannen i gata» for å søke tilflukt ved en plutselig oppstått hendelse, hvis man er i nærheten av det offentlige tilfluktsrommet og ikke er hjemme.

Totalt er det plass til 229 personer.

Tilfluktsrom Verdal
Navn: Eier: Adresse: Kapasitet:
Ørmelen bo- og helsetun Verdal kommune Gamle Ferjeveg 2, 7653 Verdal 109 plasser
Vuku eldresenter Verdal kommune Hellbakkvegen 6, 7660 Vuku 49 av 124 plasser
Tine Meierier, Aksnesbygget Tine Meierier AS Meierivegen 1, 7653 Verdal 29 av 39 plasser
Tryggården Magnus Den godes veg 9, 7653 Verdal 42 av 120 plasser

Verdal kommune har ei liste på til sammen 44 tilfluktsrom i Verdal, der ca. 40 er rene private tilfluktsrom. At et tilfluktsrom er privat betyr at det er beregnet for de personer som befinner seg på eiendommen eller i bygget der dette tilfluktsrommet er (for eksempel ansatte og besøkende i en bedrift som har tilfluktsrom i kjelleren, eller for elever og ansatte ved en skole).

I Verdal kommunes oversikt har vi pr. dato totalt ca. 7674 plasser fordelt på disse 44 rommene, slik at dekningsgraden er ca. 50%.

Det er ikke bygd nye tilfluktsrom i Norge siden midten av 1990-tallet, og vedlikeholdet er dessverre mangelfullt både i privat og offentlig sektor. Dette skyldes manglende tilsyn og oppfølging fra alle parter, også fra øverste myndigheter, Storting og regjering. Det er Sivilforsvaret som har ansvar for tilsyn med alle tilfluktsrom, og de har ansvaret for drift av alle offentlige rom som tas i bruk. 

Det er de private, eller offentlige eierne av bygg som inneholder private tilfluktsrom som har vedlikeholdsansvaret for disse. Eierne har også ansvar for å opplyse og rettlede brukerne av disse byggene om hvor tilfluktsrommene er, og hvordan man kan bruke dem.

Kommunen har vedlikeholdsansvar for egne private tilfluktsrom, og alle offentlige tilfluktsrom i kommunen. Verdal kommune har nå startet en prosess for å sjekke tilstanden på alle egne og offentlige tilfluktsrom, slik at disse kan gjøres klar til bruk innen 72 timer slik kravet er både for offentlige og private tilfluktsrom.

Mer informasjon og regelverk rundt tilfluktsrom finnes her: Sivilforsvaret.no

Jod-tabletter

Verdal kommune har en egen atomberedskapsplan hvor det er planlagt hvordan kommunen skal få ut jod-tabletter til alle kommunens innbyggere under 18 år, samt gravide og ammende innen kort tid ved behov. Kommunen har et lager av slike tabletter til aktuelle mottakere, med egen distribusjonsplan og varslingsplaner.

Jod-tabletter skal ikke tas før det kommer en egen beskjed fra statens strålevern eller regjeringen om dette.

Jod-tabletter vil bli utdelt på den skole eller barnehage hvor barnet tilhører, eller ved helsestasjonen for gravide og ammende.

Egenberedskap

Myndighetene anbefaler at hver og en husstand har en viss egenberedskap for mange scenarier, og dette er helt uavhengig av dagens situasjon.

Generell egenberedskap:

egenberedskap - Klikk for stort bilde

Alle husstander bør ha et lite lager av diverse nødvendighetsutstyr tilgjengelig i tilfelle hendelser.

For mer info om egenberedskap, se www.sikkerhverdag.no

Eksempler på slike hendelser kan være:

 • Langvarige strømbrudd, bortfall av telekommunikasjon
 • Stengte veger (flom/ras)
 • Skog og lyngbranner
 • Ekstremvær
 • Sikkerhetstrusler (krig/terror)
 • Atomulykker
 • Andre trusler

På Verdal bibliotek har vi brosjyrer og tips til egenberedskap, og hva du bør ha på lager.

Egenberedskap - matvarer - Klikk for stort bilde
Egenberedskap - mat - Klikk for stort bilde
Egenberedskap - hefter - Klikk for stort bilde

Atomulykke/nedfall:

Under ligger lenker til plakater på norsk og andre språk om hva du kan gjøre hvis det skulle oppstå en atomulykke:

Plakat atomulykke (dsa.no)

Hva kan jeg gjøre for å beskytte meg - på ulike språk (dsa.no)

Nødvarsel på mobil

www.nødvarsel.no

Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter. Det betyr at hvis det oppstår en alvorlig situasjon med akutt fare for liv og helse der du er, så kan du få et nødvarsel til din mobiltelefon.

Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Når skal Nødvarsel brukes?

Den første tiden etter lansering kan Nødvarsel brukes til å varsle om akutte og alvorlige hendelser som gjelder store deler av landet. Det kan være hendelser med radioaktivt utslipp, alvorlig terror eller andre ulykkes- og katastrofesituasjoner, hvor befolkningen må varsles raskt.

Etter hvert skal Nødvarsel rulles ut for bruk ved akutte og alvorlige hendelser lokalt og regionalt. Systemet skal også testes av og til.

Mer informasjon om nødvarsel og datoer for testing finnes på www.nødvarsel.no

Riktige opplysninger på norge.no

Verdal kommune minne om viktigheten av at alle voksne registrerer riktige opplysninger på norge.no. Kommunen har digitale systemer for å sende varslinger til deler eller hele kommunens befolkning i kriser. Men, da er det viktig at DU er registrert med riktige opplysninger i kontaktregisteret. Sjekk dine opplysninger nå! Trenger du hjelp bør du ta kontakt med noen av dine nærmeste, eller kontakt servicekontoret i kommunen.

Nyttige lenker

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Kart over hjertestartere i Verdal kommune

Flom- og jordskredvarsling fra NVE og MET

Skogbrannfare

Lynobservasjoner