Detaljregulering Lektor Musums gate 15

Verdal kommunestyre har i møte den 26. september 2022 vedtatt reguleringsplan for boligutbygging: 

Detaljregulering for Lektor Musums gate 15 – sak 87/22

Planområdet på ca. 2,6 daa omfatter den tidligere “snekkeritomta” i boligområdet Garpa/Prærien like nord-øst for Verdal sentrum. Tidligere bebyggelse er flyttet til friluftsmuseet på Stiklestad. Planen legger til rette for inntil 12 nye boenheter utformet som byvilla i 2-3 etasjer. 

Vedtatt plan med tilhørende saksdokumenter

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Verdal kommune: Postboks 24, 7651 Verdal, innen tre uker fra denne kunngjøring.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.  

Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.