Detaljregulering Ørin sør II (utvidelse av Verdal industripark sørover)

Verdal kommunestyre har i møte den 27. februar 2023, sak 16/23, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Ørin sør II (utvidelse av Verdal industripark sørover)

Saksdokumenter

Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00

Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes:
Verdal kommune
Postboks 24
7651 Verdal 

innen tre uker fra denne kunngjøring.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen tre år fra denne kunngjøring. Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.