Detaljregulering Vinne barnehage

Utvalg for plan og samfunn har i møte den 14. februar 2023, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt at følgende planforslag til detaljregulering og endring av kommunedelplan Verdal by sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Vinne barnehage

Planområdet ligger sentralt i boligfeltet på Vinne. Ca. 4,5 km fra Verdal sentrum og ca. 2 km øst for avkjørsel fra E6. Planen skal legge til rette for ny barnehage. Planområdet består av eiendommene gnr/bnr.282/82, 282/86 og 282/109 i Vinne.

Planforslag med tilhørende saksdokumenter

Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicekontoret tlf. 74 04 82 00.

Eventuelle uttalelser sendes til:

Verdal kommune
Postboks 24
7651 Verdal

Uttalelser kan også sendes pr. e-post til: postmottak@verdal.kommune.no

 

Høringsfrist

17. april 2023

Send inn din uttalelse