Detaljregulering Vinne barnehage

Verdal kommunestyre har vedtatt følgende reguleringsplan:

Detaljregulering Vinne barnehage

Sak 54/23, 30. mai 2023

Planområdet ligger sentralt i boligfeltet på Vinne ca. 4,5 km fra Verdal sentrum. Området består i dag av eksisterende barnehage og «Prix- tomta» og utgjør et areal på ca. 15 daa. Planen legger til rette for ny barnehage med plass til 120-140 barn.

Reguleringsbestemmelser (PDF, 164 kB)

Klageadgang

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal, innen tre uker fra denne kunngjøring. Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.