Reguleringsplan Storholmen

Oppstart av planarbeid for Storholmen-området.

I medhold av plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres at det er satt i gang arbeid med reguleringsplan for Storholmen ved sørsida av Innsvatnet i Verdal kommune. Reguleringsplanen vil bli utarbeidet som detaljregulering, jfr. samme lovs §12-3. Formålet er å legge til rette for naust/båtopplag samt vurdere veg- og stiadkomster og mulighetene for supplerende tomter for fritidsbebyggelse.

storholmen - Klikk for stort bilde

Planstatus

Planområdet er identisk med arealet som nå er omfattet av detalj-regulering for «Storholmen hyttefelt». Det ligger ved fylkesveg 72 om lag midtvegs på sørsida av Innsvatnet og omfatter både Storholmen, landsida her og Sandviksodden/ «Hundtangen». Området er regulert til fritidsbebyggelse i flere etapper siden de første hyttene ble bygd her på 1950-tallet. I dag er det i alt 84 hyttetomter innenfor plangrensa.

Behandling og framdrift

Oppstartsmøte med Verdal kommune ble avholdt 22. juni i år. Planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig på https://www.verdal.kommune.no under «Siste nyheter». Ut over innspillsmulighet nå ved oppstart av planarbeidet, blir det tilsvarende mulighet i forhold til konkret planforslag når dette legges fram for høring og offentlig ettersyn, etter ambisjonen på vår/vinteren 2023. Kommunen har ikke krevd konsekvensutredning da tiltaket er i tråd med overordna plan.

Merknader, innspill eller spørsmål til planarbeidet rettes innen 27. oktober til Statskog Midt-Norge ved Nils Aal, tlf. 909 63 025 eller e-post nia@statskog.no.

Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos

Planinitiativ for detaljregulering av Storholmen-området i Inn statsallmenning (PDF, 566 kB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 714 kB)

 

Høringsfrist

27. oktober 2022

Send inn din uttalelse