Delegeringsreglement Verdal kommune for perioden 2021-2024

Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt i medhold av kommunelovens bestemmelser og i medhold av særlover for kommunal myndighetsutøvelse. Bestemmelsene i særlov nevnes eksplisitt for vedkommende organ. Utover de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

KOMMUNESTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE

Kommunestyret er etter kommunelovens § 5-3 det øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

ANDRE SAKER SOM LIGGER TIL KOMMUNESTYRET

Kommunestyret selv skal også avgjøre følgende saker dersom annet ikke blir vedtatt.

  • Søknader om fritak for kommunale verv i valg foretatt av kommunestyret. 
  • Kommuneplaner, samt andre planer av overordnet betydning og sektorovergripende planer
  • Saker vedrørende etablering av interkommunalt samarbeid og overføring av myndighet
  • Saker av større økonomisk betydning for kommunen
  • Saker om å fastsette kommunale avgifter, leiesatser og betaling for andre ytelser fra kommunen. 
  • Ansettelse av Kommunedirektør.
  • Vedta forskrifter og andre prinsipielle planer med varighet over flere år.