Reglement kontrollutvalget

Reglement for kontrollutvalget i Verdal kommune for perioden 2023-2027

Kontrollutvalget er nærmere regulert i kommunelovens (koml.) kapittel 23, og forskrift om
kontrollutvalg og revisjon av 17.06.2019.