Informasjon om nedgravde oljetanker

Forurensningsloven gir eier av oljetanker ansvaret for den forurensningen tanken eventuelt medfører. Dette gjelder alle tanker, uansett størrelse.

Eier av oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Dersom det oppstår lekkasje er det eieren/brukeren som må betale kostnadene forbundet med å fjerne oljen og eventuelt oljeforurenset masse.

Det kan være en betydelig kostnad å få ryddet opp etter oljelekkasjer og det er derfor viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer.

Forskrift for nedgravde oljetanker, Verdal kommune ble vedtatt den 12. desember 2018 og dermed gjelder forurensningsforskriften kapittel 1 for alle tanker i Verdal kommune, uavhengig av størrelse.

Den lokale forskriften sier blant annet at det skal utføres tilstandskontroll på alle tanker i henhold til sentral forskrift.

Forskriften sier også at for nedgravde oljetanker som ikke er i bruk og som ligger slik til at de er vanskelig å fjerne, kan eier/bruker søke kommunen om tillatelse til å rengjøre disse, og at de fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving.

Ved godkjenning fra kommunen skal slike tilfeller dokumenters av utførende både skriftlig og med billedmateriale.

Myndighetene har vedtatt et forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 1. januar 2020.

NB! Har du en oljetank som ikke er meldt inn til kommunen, gi beskjed om tanken til Verdal kommune og merk henvendelsen oljetank.

Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal eller på e-post: postmottak@verdal.kommune.no