Avkjørsel til offentlig veg

Med avkjørsel menes enhver forbindelse mellom byggetomten og offentlig veg. Dette gjelder også der privat veg møter offentlig veg. 

Riks- og fylkesveg

Søknad om avkjørsel på riks- og fylkesveier behandles av Statens vegvesen, som har ansvar for disse veiene. 

Søk om avkjørsel

Vurdering av søknader 

Søknad om avkjørsel blir vurdert med utgangspunkt i trafikksikkerhet og veiens funksjon (hva den skal brukes til). I regulerte områder behandles avkjørselsøknad som mindre vesentlig reguleringsendring. I uregulerte områder behandles avkjørselsøknad etter Veglovens § 40.

Statens vegvesens Håndbok N100 inneholder regler for veier som bør være avkjørselsfrie og veier som kan ha avkjørsler.

Kommunal veg

Søknad om avkjørsel på kommunal vei behandles av kommunen.

Slik søker du

Send en kort beskrivelse og søknad sendes til Verdal kommune på e-post:

postmottak@verdal.kommune.no

Dokumentasjon til søknaden

  • Situasjonskart som viser avkjørsel, eiendom(bygg) og kommunal veg. Målestokk 1:1000 eller 1:500.
  • Begrunnelse for søknaden og andre opplysninger som du mener kan ha betydning.
  • Beskrivelse av avkjørselen