Drift og vedlikehold av veger i Verdal

Feiebil / Kosting


Kommunen sørger hver vår for feiing av asfalterte kommunale veger, sykkelveger og plasser, slik at restene etter vinterens strøing ryddes unna. Feiinga gjøres normalt rundt månedsskifte april / mai.

Grusing / Strøing

Teknisk Drift har ansvar for kommunale veger, gangveger og sykkelveger i Verdal kommune.

Statens vegvesen har ansvaret for riks- og fylkesveger med tilhørende gang- og sykkelveger.

Privat veg / Privat vei


Når det gjelder private veger må den enkelte eier selv stå for vedlikeholdet.

Dette kan du forvente av oss

  • Vegetasjon langs veiene kuttes etter behov
  • Støvdemping av grusveier utføres etter behov
  • Gatesluk tømmes, stikkrenner renses og grøfting foretas etter oppsatte rutiner og ved behov
  • Alle sentrumsområder er feiet innen 17. mai hvert år
  •  Slitasje på veger repareres etter budsjett
  • Jevnlig rutinemessig ettersyn av gatelys. Mørke lamper byttes. Reparasjoner utføres på prioriterte områder
  • Gangfelt og øvrig trafikkmerking foretas ved behov
  • Trafikkskilt har rutinemessig ettersyn og skiltene skiftes ved behov

Dette forventer vi av deg