Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelagt barnehagetilbud

Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolealder

Barn under skolealder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage.

Vilkåret for at barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp er at barnet har særlig behov for slik hjelp. Særlige behov innebærer at barnets behov må være mer omfattende enn det behovet barn på samme alder vanligvis har. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte. Den spesialpedagogiske hjelpen skal bidra til barnets utvikling og læring, og må ses i sammenheng med formålet for barnehagens innhold og rammer.

Det er Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) som vurderer om barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp. Det er kommunen som fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Dersom du lurer på om barnet ditt har rett til spesialpedagogisk hjelp - ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer i barnehagen din. De vil gi råd og veiledning videre. 

Tilrettelagt barnehagetilbud

Et barn har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud dersom barnet har tilretteleggingsbehov på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Vilkåret for å ha rett til særskilt kommunal tilrettelegging av barnehagetilbudet etter barnehageloven § 37, er at barnet har en funksjonsnedsettelse som er av en slik art at det kreves tilrettelegging ut over det som er barnehageeiers plikt. Nedsatt funksjonsevne defineres slik: "Tap av, skade på, eller avvik i en kroppsdel, eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner» (NOU 2001:22pkt 2.2)".

Formålet med tilretteleggingen er å nedbygge funksjonshemmende barrierer, og sikre at barnet kan delta i barnegruppen og i barnehagens hverdagsaktiviteter.

Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging etter barnehageloven § 37. 

Foreldre kan, i samarbeid med barnehagen, melde behov om kommunal tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du lurer på om barnet ditt har rett til tilrettelegging - ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer i barnehagen din. De vil gi råd og veiledning videre.