Informasjon ved oppstart

I Maritvold barnehage jobber vi bevisst for å ivareta barnas individuelle behov. Barna får gjøre forskjellige ting ut fra modenhet/situasjon, og ikke alder. Lik behandling er ikke alltid rettferdig.

Dagsrytmen      

Barnas mulighet til å leike er sentralt i barnehagetilbudet vårt.  LEIK er glede, fantasi, engasjement, initiativ, erfaring og læring.
Vi har ikke avsatt spesiell tid til leik fordi barn går ut og inn av leik gjennom hele dagen. Noen kommer leikende inn døra om morgen, noen leiker en stund mens de spiser, kanskje uten at noen andre merker det. Barn går naturlig ut og inn i leikeverdenen.

1. etasje:

 • Barnehagen åpner kl. 06.30.
 • Barna spiser frokost etter hvert som de kommer hvis de vil det. De barna som kommer etter kl. 09.00 har som regel spist hjemme.
 • Vi regner med at de fleste har kommet til kl. 9.30. Det er fint hvis de som kommer senere eller tar fri legger det inn i Daglig dialog HomeApp
 • Hvis vi drar på turer e.l. før kl. 9.30- skal vi gi beskjed på ukeplanen.
 • Formiddagsmat ca. 11.30
 • Ettermiddagsmat ca. 14.15: frukt, knekkebrød, havregryn og melk e.l

Kvisten:

 • Barnehagen åpner kl. 06.30.
 • Barna spiser frokost etter hvert som de kommer. De barna som kommer etter kl. 09.00 har som regel spist hjemme.
 • Vi regner med at de fleste har kommet til kl. 10. Det er fint hvis de som kommer senere eller tar fri legger inn det i IST Home.
 • Hvis vi drar på turer e.l. før kl. 9.30 skal vi gi beskjed på ukeplanen.
 • Gruppedelingsaktivitetene starter kl 09.00 og varer frem til formiddagsmat.
 • Formiddagsmat ca. 10.30 for 1-årsgruppa og ca. 11.00 for 2-årsgruppa.
 • To-måltidet ca. 14.00: frukt, knekkebrød, havregryn og melk e.l.

Sykdom

 • Ved sykdom og nedsatt allmenntilstand er det best for barnet å være hjemme. Tenk på smittefaren til andre barn!
 • Vi ønsker en tett dialog med foresatte om barnets helsetilstand tilsier at barnet har utbytte av å være i barnehagen. Aktivitetsnivået i barnehagen er høyere enn hjemme, derfor er det viktig at barnet er restituert før det kommer tilbake hit.
 • Ved feber må barnet være hjemme.
 • Ved øyekatarr skal barnet være hjemme i én dag ved begynt behandling.
 • Henviser til brosjyre fra helsestasjon “Kan jeg gå i barnehagen” og Norsk helseinformatikk sine nettsider.

Ankomst – Velkommen inn i barnehagen

Ved ankomst møter vi ikke i garderoben. Vi forventer at foreldrene følger barna sine inn i barnehagen hver morgen. Vi ønsker at dere som foreldre skal få innsikt i barnets barnehagehverdag, at dere kjenner på atmosfæren og blir kjent inne hos oss. Forsyn dere gjerne med en kopp kaffe eller te, eller et glass friskt vann fra springen. Kaffe og te er innkjøpt av kostpengene som både foreldre og personalet betaler.

Avskjed

Gi tydelig beskjed til personalet før dere går, og ikke vær redd for å ringe oss og høre hvordan det går dersom det blir en vanskelig avskjed med barnet. Viktig at vi voksne snakker om hva som er best for barnet. 

Henting

Når barna blir hentet er det også viktig at foreldrene sier fra til personalet når de går. Barnet skal ikke gå utom gjerdet før den voksne som henter. Gi informasjon om hvem som henter på informasjonsskjema/samværsskjema. Arbeidsdagen til personalet slutter kl. 16.45.

Foreldrenes ansvar

 • Merking av klær og utstyr (umerka tøy kommer lett bort).
 • Skittentøy tas med hjem hver dag.
 • Hver fredag vaskes garderobehyllene og benkene, da må alt av klær m.m. tas med hjem.
 • Leker kan tas med, men på eget ansvar. Vi tillater bare leker som er “tillatt for alle”. Husk å merke leken, andre barn vil bli nysgjerrig på nye leker.
 • Følg med på mailboksen og oppslagstavla. Informasjon om barna og arrangementer i barnehagens regi kunngjøres her.
 • Beskjeder til personalet kan skrives enten på stelleliste/dagsoversikt eller på ark som ligger ved siden av/på kjøkkenet.
 • Bleier i henhold til kontrakt.
 • Sengetrekk.
 • Nok klær og utstyr (husk rent skiftetøy) til å være ute hver dag (se klær- og utstyrslista).

Trafikksikkerhet – Parkering

 • Slå av motoren. Ta nøklene ut av tenningslåsen.
 • Barna skal ikke gå utenom gjerdet FØR foreldrene ved henting. Parkeringsplassen er trang og uoversiktlig
 • Barna skal være forskriftsmessig sikret i bilen til og fra barnehagen.
 • Bruk parkeringsplassene til barnehagen ved henting og bringing. Ikke parker langs hekken til naboen, eller på naboenes eiendom!

Kontordager/møter

Barnehagelærerne har fire timer i uka i ubunden arbeidstid (tariffavtalen). Denne tida har vi bundet til arbeidsplassen og jobber derfor hele dager. En dag hver fjortende dag har vi kontordag. Vi har avdelingsmøter hver mandag, og passer da hverandres barn.

Samtaler/kontakt

Barnehagen tilbyr to foreldresamtaler i året. En om høsten og en om våren. Det varierer om vi er en eller to som deltar på samtalene.

 • Foreldre kan be om samtale når de måtte ønske det – barnehagen innkaller også til ekstra samtale ved behov
 • Om det er ting å ta opp kan vi ta en prat på personalrommet eller kontoret i stedet for å snakke over hodet på barna.
 • Personalet hos oss en mangfoldig gruppe med ulike interesser som kommer barna til gode. Vi har magne ulike aktiviteter. Dersom du av ulike årsaker ikke vil at ditt barn skal delta - SI IFRA TIL PERSONALET! Barnet ditt skal fortsatt ha en god dag i barnehagen og skal fortsatt være en del av fellesskapet i barnegruppa (dette handler om noen få timer i året).
 • Når det gjelder individuell oppfølging av ditt eget barn, avtal direkte med personalet.
 • For å påvirke barnehagens tilbud til barna generelt, kontakt Foreldrerådets og Samarbeidsutvalgets medlemmer.
 • Les mer om foreldremedvirkning og demokrati i barnehagens pedagogiske årsplan.

Studenter/lærlinger

Alle førskolelærerne er praksislærere og tar imot studenter fra førskolelærerutdanninga. Maritvold barnehage er godkjent lærebedrift. Vi har lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Studenter og lærlinger er her i utdanningssammenheng, og vi kan ikke forvente det samme av dem som av det faste personalet (med tanke på ansvar, kommunikasjon osv.).

De utrolige årene (DUÅ)

Vi er som resten av oppvekstsektoren i Verdal kommune tilknyttet DUÅ, et kompetanseutviklings program. Dette er et skoleringsprogram som er rettet mot hvordan vi voksne, best kan komme barna i møte, skape gode relasjoner og forebygge uønsket adferd. Det viktigste grunnlaget for å forebygge uønsket adferd hos barnegruppen 0-3 år, er at personalet bygger gode relasjoner til alle barna, og har strategier for å stimulere positiv adferd. Med tanke på å bygge et best mulig grunnlag for samarbeid med hjemmet, og for å forstå adferden til barnet som vi skal bli kjent med, finner vi det viktig å kjenne til om barnet har erfaringer knyttet til misbruk av vold og rusmidler.

De utrolige årene er tematikk som går igjen i planleggingsdager, personal – og ukentlige avdelingsmøter. Vi utarbeider utviklingsplaner på enkelt barn, der vi ønsker en positiv adferdsendring. Det forutsettes naturligvis å ha en god dialog med foresatte, både i det daglige og under de faste utviklingssamtalene med foresatte.

Hustavla

Personalet har utarbeidet en hustavle som sier hvilke leveregler vi ønsker å identifisere med.

Hustavle på avdeling Kvisten, Maritvold barnehage - Klikk for stort bilde