Vedtekter kommunale barnehager

1. EIERFORHOLD

Barnehagene eies, drives og forvaltes av Verdal kommune i samsvar med de til enhver tid gjeldende Lov om barnehager og forskrifter, rundskriv og andre statlige og kommunale vedtak og planer.

2. FORMÅL

For barnehager som eies og drives av Verdal kommune gjelder Lov om barnehager § 1.

3. FORVALTNING – STYRINGSVERK

 1. Rådmannen har jfr. delegasjonsreglement det overordnede ansvaret for barnehagevirksomheten og tilsyn med barnehagene. Barnehageadministrasjonen er delegert til kommunalsjef oppvekst og virksomhetsleder barnehage.
 2. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
  Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Jfr. Lov om barnehager § 4. Driftskomiteen, jfr. sak nr. 80/08, har vedtatt at det skal velges en kommunal representant/eierrepresentant ved hver barnehage sitt samarbeidsutvalg. Det skal holdes minimum to (2) SU-møter i løpet av barnehageåret.
  Foreldreråd består av alle foreldre/foresatte til barna i barnehagen, og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Jfr. Lov om barnehager § 4.
 3. Kommunalt foreldreutvalg (KFUV) består av en valgt representant fra foreldrerådet (FAU) ved hver enkelt barnehage og skole. Dette er et fellesutvalg for foreldrerådene i barnehagene og grunnskolene i kommunen. Utvalget har til formål å ta opp saker og uttale seg om forhold som angår alle eller flere av barnehagene eller grunnskolene.

4. OPPTAKSMYNDIGHET

I henhold til kommunestyrets vedtak i sak nr. 67/03 er opptak av barn i kommunale barnehager Verdal delegert til rådmannen.

Det er barnehagemyndigheten som etter delegert myndighet foretar opptak av barn i barnehager etter innstilling fra styrer i samråd med virksomhetsleder barnehage.

Alle barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess med likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Jfr. Lov om barnehager § 12.

Styrerne skal samarbeide med virksomhetsleder barnehage, andre barnehager og hjelpetjenestene (PPT, barnevern, helsestasjon og evt. andre) før innstilling oversendes barnehagemyndighet.

5. OPPTAKSKRITERIER jf. LOV OM BARNEHAGER

Ved opptak av barn skal følgende kriterier legges til grunn. Jfr. Lov om barnehager:

§ 12a. Rett til plass i barnehage

Rett til barnehageplass følger til enhver tid gjeldene bestemmelser i lov og forskrift.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Etter hovedopptak foretar Verdal kommune opptak kvartalsvis ved ledig kapasitet.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

§ 13. Prioritet ved opptak

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.

Vedtak om opptak i barnehage er enkeltvedtak og kan påklages jfr. Forvaltningslovens§ 28. Klager på vedtak om opptak sendes barnehagemyndighet. Klagefristen er 3 uker fra dato for mottatt melding om vedtak jfr. Forvaltningslovens § 28 og 29. Kommunalt klageorgan i Verdal kommune er endelig klageinstans.

6. OPPTAK AV BARN OG OPPSIGELSE

Hovedopptak av barn i barnehage foretas om våren. Frist for søknad om plass i barnehage kunngjøres i lokalavisene og på Verdal kommune sin hjemmeside. Alle søknader sendes elektronisk via link på Verdal kommune sin hjemmeside.

All saksbehandling når det gjelder barnehageplass som endring av plass, oppsigelse, tilbud om plass, foresattes svar på plasstilbud, endring av personopplysninger m.m. skjer elektronisk.

Barn som tas opp i kommunal barnehage, beholder plassen fram til skolepliktig alder eller til plassen sies opp elektronisk av foresatte. Den faste plassen er knyttet til den barnehagen der barnet har fått plass.

Ønskes omplassering til annen kommunal barnehage, må det søkes om elektronisk. Ønskes omplassering mellom kommunal og ikke kommunal barnehage, må foresatte si opp inneværende plass og søke på nytt. Regler om oppsigelsestid må følges. Dersom man har takket ja til flere barnehageplasser i Verdal kommune, kan det påbeløpes dobbel betaling.

Oppsigelse av plass må skje elektronisk.

Oppsigelsestiden er 1 måned og regnes fra den første i påfølgende måned. Kontingent og kost betales ut oppsigelsestiden.

Regelen om oppsigelse gjelder fra det tidspunkt søker har takket ja til plass. Ved oppsigelse med virkning fra/etter 1.mai, må det betales ut juni måned.

Permisjon fra barnehageplass avgjøres av virksomhetsleder og styrer. Som hovedregel gis ikke permisjon fra ubenyttet plass.

7. ÅPNINGSTID

Barnehagens åpningstid fastsettes etter forslag fra virksomhetsleder. Barnehagene holder stengt julaften, nyttårsaften og siste onsdag før påske.

I forbindelse med resterende dager i jul og påske blir det sendt ut en bindende behovsundersøkelse fra styrer ved barnehagen. Barnehagen holdes åpen siste uke før påske og i mellomjula, dersom behovsundersøkelse viser at 10 % eller flere barn har behov for et tilbud i angitt periode. Ved lavere prosent meldte behov i angitt periode stenges barnehagen.

8. FERIE

Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av skolens sommerferie, minimum 3 uker skal være sammenhengende.

Foresatte skal melde fra om ferieavvikling på fastsatt skjema i god tid og senest innen 15. april. Dersom fastsatt skjema ikke er levert, vil ferie bli satt opp av styrer.

Barnehagene praktiserer ulik feriestengning. Oppstart av barnehageår er uke 32.

Informasjon om første åpningsdag etter ferien er fastsatt i hver enkelt barnehage sin barnehagerute og vil bli tilsendt/utdelt. Siste uke før ferie for skolestartere angis i den enkelte barnehage sin barnehagerute.

9. BETALINGSSATSER, BETALINGSMÅTE OG MODERASJONSORDNINGER

Kommunestyret fastsetter betalingssatser for opphold i barnehage ut fra makspris gitt av staten. Det gis søskenmoderasjon, 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere.

Innbetaling skal skje til økonomienheten i Innherred samkommune innen 20. i hver måned. Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned. Oppstartdato tildeles av styrer.

Betalingssatser for kost fastsettes av kommunestyret etter forslag fra virksomhetsleder og defineres etter selvkostprinsippet. Det betales for 11 måneder i året.

Ved for sein henting av barn, har styrer fullmakt til å pålegge et gebyr. Det vises til vedtatte gjeldende satser for kommunale gebyr.

10. PLANLEGGINGSDAGER

Det avsettes 6 planleggingsdager i barnehagene pr. barnehageår.

Barnehagen holdes stengt disse dagene uten at det gis reduksjon i foreldrebetalingen.

Barnehageruta fastsettes av virksomhetsleder barnehage og styrer, og kan variere noe fra barnehage til barnehage.

11. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Leke- og oppholdsarealet pr. barn fastsettes til minimum:

 • 4 m2 for barn over 3 år
 • 5,3 m2 for barn under 3 år

Det godkjente netto leke- og oppholdsarealet for den enkelte barnehage er fastsatt slik:

Barnehage - leke- og oppholdsareal
Barnehage Netto leke – og oppholdsareal (LOA)
Vuku barnehage 314,6 m2
Reinsholm barnehage 423,6 m2
Ørmelen barnehage 324,7 m2
Vinne barnehage 189,1 m2
Forbregd – Lein barnehage 455,7 m2
Leksdal barnehage 216,3 m2
Kanutten barnehage 249,0 m2
Maritvold barnehage 215,0 m2

12. INTERNKONTROLL

I henhold til forskrift om internkontroll innen helse, miljø og sikkerhetsområde og kommunens målsetting, plikter hver barnehage å ha et internkontrollsystem. Det anbefales at krav fastsatt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. integreres i internkontrollsystemet.

13. FORSIKRING AV BARN

Barnehagebarna er forsikret og forsikringen omfatter skader som inntreffer:

 • Innenfor barnehagens område og naturlige nærområde under ordinær barnehagetid
 • Under deltakelse i undervisning, lek, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som foregår under barnehagens ledelse
 • Under reiser/arrangementer forøvrig som har karakter av klassetur o.l. og hvor lærer deltar
 • På direkte vei til og fra barnehagen og hjemmet Forsikringsopplysninger kan gis av kommunen.

14. SYKDOM

Alle foresatte skal fylle ut informasjon om barnets helse ved oppstart i barnehagen jfr. Lov om barnehager § 23.

Ved barnesykdommer eller tegn til andre smittsomme sykdommer må barnet holdes hjemme, og barnehagen varsles om sykdommen. Barnehagen skal ha beskjed om fravær på morgenen.

15. SAMARBEID OG OPPLYSNINGSPLIKT jmf. LOV OM BARNEHAGER

Barnehagene samarbeider med ulike hjelpeinstanser, som eks. barnevern (BV), pedagogisk psykologisk tjeneste(PPT), barn og ungdomspsykiatrisk (BUP), habiliteringstjenesten (HAB) m.fl.

§ 21. Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Barnehagepersonalet skal gi sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten bistand i klientsaker. De skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra kommunens side, og skal av eget tiltak gi sosialtjenesten eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten opplysninger om slike forhold. Av eget tiltak kan opplysninger bare gis etter samtykke fra klienten, eller så langt opplysningene ellers kan gis uten hinder av taushetsplikt. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

§ 22. Opplysningsplikt til barneverntjenesten

Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.

Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger.

Opplysninger skal normalt gis av styrer.

16. TAUSHETSPLIKT jfr. LOV OM BARNEHAGER §20

Alle ansatte i barnehager er underlagt taushetsplikt, med mindre det oppheves av annen lov. For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13f tilsvarende.

17. MISLIGHOLD

Dersom foresatte, som har barn i barnehagen, bryter eller unnlater å følge barnehagens vedtekter, retningslinjer og bestemmelser, kan eier beslutte at barnet mister plassen.

Dersom betaling for barnehageplass uteblir etter purring, og det ikke foreligger avtale om betalingsordning for utstående beløp, vil det føre til tap av barnehageplassen.

18. VEDTEKTSENDRINGER

Eier kan endre vedtekter som følge av endring i statlige føringer og rammevilkår.