Vedtekter kommunale barnehager

1. EIERFORHOLD

De kommunale barnehagene eies, drives og forvaltes av Verdal kommune i samsvar med de til enhver tid gjeldende Lov om barnehager og forskrifter, rundskriv og andre statlige og kommunale vedtak og planer. Virksomhetsområde barnehage er delegert ansvar for driften av de kommunale barnehagene.

2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE

For barnehager som eies og drives av Verdal kommune gjelder Lov om barnehager § 1.

Barnehageloven §1 Formål:

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillitt og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.»

3. FORVALTNING – STYRINGSVERK.

a) Kommunedirektøren har jfr. delegasjonsreglement det overordnede ansvaret for barnehagevirksomheten og tilsyn med barnehagene. Barnehageadministrasjonen er delegert til kommunalsjef oppvekst og virksomhetsleder barnehage.

b) For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 
Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Jfr. Lov om barnehager § 4. Driftskomiteen, jfr. sak nr. 80/08, har vedtatt at det skal velges en kommunal representant/eierrepresentant ved hver barnehage sitt samarbeidsutvalg. 
Det skal holdes minimum to (2) SU-møter i løpet av barnehageåret.

Foreldreråd består av alle foreldrene til barna i barnehagen, og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Jfr. Lov om barnehager § 4.

c) KFUV – barnehage (Kommunalt foreldreutvalg for barnehager)
Det opprettes årlig et kommunalt foreldreutvalg for barnehager. Foreldreutvalget består av en foreldrerepresentant fra hver barnehage og virksomhetsleder barnehage. Det inviteres til 4 møter årlig for utvalget. Møtene gjennomføres på kveldstid. Saksliste utarbeides i samarbeid mellom deltagerne i utvalget og innspill fra kommuneadministrasjon.

4. OPPTAKSMYNDIGHET

I henhold til kommunestyrets vedtak i sak nr. 67/03 er opptak av barn i kommunale barnehager Verdal delegert til kommunedirektøren.

Det er barnehagemyndigheten som etter delegert myndighet foretar opptak av barn i barnehager etter innstilling fra styrer i samråd med virksomhetsleder barnehage.

Alle barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess med likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Jfr. Lov om barnehager § 17.

Styrerne skal samarbeide med virksomhetsleder barnehage, andre barnehager og hjelpetjenestene (PPT, barnevern, helsestasjon og evt. andre) før innstilling oversendes barnehagemyndighet.

5. OPPTAK AV BARN

Hovedopptaket gjelder de som har søkt om barnehageplass innen 1. mars og som har rett til plass fra om med 1. august (jf. punkt 6a).

Etter hovedopptak foretar Verdal kommune supplerende opptak 1. november, 1. januar og 1. april ved ledig kapasitet.

Alle søknader sendes elektronisk via lenke på Verdal kommune sin hjemmeside.

Barn som tas opp i kommunal barnehage, beholder plassen fram til skolepliktig alder eller til plassen sies opp elektronisk av foreldrene.

6. OPPTAKSKRITERIER

Felles kriterier for prioritet til opptak i kommunale og ikke-kommunale barnehager

a) §16 Rett til plass i barnehage
Barn har rett til plass etter barnehageloven §16.

«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har rett til barnehageplass fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen».

b) § 18 Prioritet ved opptak
«Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
Barn som det er fattet vedtak om etter barnehagevernsloven §5-1 første ledd bokstav a til d, §3-1 og §3-4 først ledd bokstav b, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage».

 Tilleggskriterier for prioritet til opptak i kommunale barnehager

c) Søsken til barn i samme enhet
Vedtak om opptak i barnehage er enkeltvedtak og kan påklages jfr. Forvaltningslovens§ 28. Klager på vedtak om opptak sendes barnehagemyndighet. Klagefristen er tre uker fra dato for mottatt melding om vedtak jfr. Forvaltningslovens § 28 og 29.

Kommunalt klageorgan i Verdal kommune er endelig klageinstans.

7. OPPSIGELSE

Oppsigelse av plass må foregå elektronisk.

Oppsigelsestiden er én måned og regnes fra den første i påfølgende måned. Kontingent og kost betales ut oppsigelsestiden. 

Regelen om oppsigelse gjelder fra det tidspunkt søker har takket ja til plass.

Ved oppsigelse med virkning fra/etter 1. mai, må det betales kontingent ut juni måned. 

Permisjon fra barnehageplass avgjøres av virksomhetsleder og styrer. Som hovedregel gis ikke permisjon fra ubenyttet plass.

8. ÅPNINGSTID

Åpningstid for kommunale barnehager videreføres til 10 timer og 15 minutter. Hver enkelt barnehage kan etter behandling i sitt samarbeidsutvalg redusere åpningstiden til 9 timer og 45 minutter. Dette gjennomføres årlig i samarbeidsutvalgene. 

Barnehagene holder stengt julaften, nyttårsaften og siste onsdag før påske.

I forbindelse med resterende dager i jul og påske blir det sendt ut en bindende behovsundersøkelse fra styrer ved barnehagen. Barnehagen holdes åpen siste uke før påske og i mellomjula, dersom behovsundersøkelse viser at 10 % eller flere barn har behov for et tilbud i angitt periode. Ved lavere prosent meldte behov i angitt periode stenges barnehagen.

9. FERIE

Barnehagene praktiserer ulikt antall uker feriestengt. Oppstart av nytt barnehageår er uke 32 for kommunale barnehager. Alle barn skal ha fire uker ferie i løpet av skolens sommerferie, minimum tre uker av disse skal være sammenhengende. Skolestarterne har ikke barnehageplass etter barnehagens feriestengning og ferie må derfor avvikles før uke 32. Foresatte skal melde fra om ferieavvikling på fastsatt skjema i god tid og senest innen 15. april. Dersom fastsatt skjema ikke er levert, vil ferie bli satt opp av styrer.

For nye barn i august vil oppstartsdato variere fra barnehage til barnehage av hensyn til en god tilvenningsperiode for barnet. Det vil bli sendt ut informasjon om dette fra hver enkelt barnehage.

10. BETALINGSSATSER, BETALINGSMÅTE OG MODERASJONSORDNINGER

Stortinget vedtar hvert år makspris for foreldrebetaling og denne følges av Verdal kommune.

Det gis søskenmoderasjon, 30 % for barn nr. 2 og gratis for barn nr. 3 og flere. Innbetaling skal skje til økonomienheten i Innherred kommunesamarbeid innen 20. i hver måned.  Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri måned.  

Betalingssatser for kost fastsettes av kommunestyret etter forslag fra virksomhetsleder og defineres etter selvkostprinsippet. Det betales for 11 måneder i året.

Ved for sein henting av barn, har styrer fullmakt til å pålegge et gebyr. Det vises til vedtatte gjeldende satser for kommunale gebyr.

11. PLANLEGGINGSDAGER

Det avsettes seks planleggingsdager i kommunale barnehager pr. barnehageår. Barnehagen holdes stengt disse dagene uten at det gis reduksjon i foreldrebetalingen.

Planleggingsdagene fastsettes av virksomhetsleder barnehage i samarbeid med styrergruppa.

12. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Leke- og oppholdsarealet pr. barn fastsettes til minimum:

  • 4 m2 for barn over 3 år
  • 5,3 m2 for barn under 3 år

Det godkjente netto leke- og oppholdsarealet for den enkelte barnehage er fastsatt slik:

Barnehage - leke- og oppholdsareal
Barnehage Netto leke – og oppholdsareal (LOA)
Vuku barnehage 314,6 m2
Reinsholm barnehage 423,6 m2
Ørmelen barnehage 324,7 m2
Vinne barnehage 189,1 m2
Forbregd – Lein barnehage 455,7 m2
Leksdal barnehage 216,3 m2
Kanutten barnehage 249,0 m2
Maritvold barnehage 215,0 m2

13. INTERNKONTROLL

I henhold til forskrift om internkontroll innen helse, miljø og sikkerhetsområde og kommunens målsetting, plikter hver barnehage å ha et internkontrollsystem. Det anbefales at krav fastsatt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. integreres i internkontrollsystemet.

14. FORSIKRING AV BARN

Barnehagebarna er forsikret og forsikringen omfatter ulykkesskader som inntreffer:

- Innenfor barnehagens område og naturlige nærområde under ordinær barnehagetid.

- Under all aktivitet og turer i barnehagehverdagen som foregår under barnehagens ledelse.

- Mens barna deltar i enhver aktivitet i regi av kommunen (eks. kulturskolen).

- På direkte vei til og fra barnehagen og hjemmet.

Forsikringsopplysninger kan gis av kommunen.

15. SYKDOM

«Før et barn begynner i barnehage, skal det legges frem en erklæring om barnets helse til barnehagen slik at barnehagen kan legge forholdene til rette for barnet» jf. Lov om barnehager §50. 

Ved barnesykdommer eller tegn til andre smittsomme sykdommer må barnet holdes hjemme, og barnehagen varsles om sykdommen. Barnehagen skal ha beskjed om fravær på morgenen.

16. SAMARBEID OG OPPLYSNINGSPLIKT

Barnehagene samarbeider med ulike hjelpeinstanser, som eks. barnevern (BV), pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), barn – og ungdomspsykiatrisk (BUP), habiliteringstjenesten (HAB) m.fl. 

§ 45 Opplysningsplikt til den kommunale helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten

«Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som bør føre til tiltak fra sosialtjenesten eller helse – og omsorgstjenesten. Barnehagen skal av eget tiltak gi sosialtjenesten eller helse – og omsorgstjenesten opplysninger om slike forhold så langt opplysningene kan gis uten hinder av taushetsplikt».

§ 46.Opplysningsplikt til barneverntjenesten

«Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstjenesten. Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, skal uten hinder av taushetsplikt melde fra til barnevernstjenesten uten ugrunnet opphold

a. Når det er grunn til å tro at et barn blir eler vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt,

b. Når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling,

c. Når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring,

d. Når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utbyttet til menneskehandel.

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, plikter også å gi opplysninger etter pålegg i samsvar med barnevernsloven §13-4».

17. TAUSHETSPLIKT

Alle ansatte i barnehage er underlagt taushetsplikt etter §44:  
«For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13g
 tilsvarende».

18. POLITIATTEST

Alle som jobber i barnehage, må levere politiattest etter § 30 i barnehageloven:

«Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven §39 første ledd».

19. MISLIGHOLD

Dersom foresatte, som har barn i barnehagen, bryter eller unnlater å følge barnehagens vedtekter, retningslinjer og bestemmelser, kan eier beslutte at barnet mister plassen. Dersom betaling for barnehageplass uteblir etter purring, og det ikke foreligger avtale om betalingsordning for utstående beløp, vil det føre til tap av barnehageplassen.

20. VEDTEKTSENDRINGER

Eier kan endre vedtekter som følge av endring i statlige føringer og rammevilkår.

 

Gjeldende fra 01.03.2024.